Kluby Przedszkolaka w naszej gminie
22.12.2006.

Gmina Ciechanowiec zgłosiła swój udział w projekcie „Kluby Przedszkolaka na wsi”. 19 grudnia 2006 na spotkaniu, podczas którego poddano analizie zgłoszenia, zapadła decyzja, że projekt ten będzie realizowany m.in. w naszej gminie. Kluby powstaną we wsiach Łempice i Radziszewo Stare. W pozostałych zabrakło minimalnej liczby dzieci tj.10 do zorganizowania takiej placówki.
   
„Kluby Przedszkolaka na wsi” to projekt partnerski realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Założenia Projektu 

Celem projektu jest upowszechnienie alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat we wsiach, w których nie ma przedszkoli. Projekt będzie realizowany od listopada 2006 r. do marca 2008 r. w 2 województwach: podlaskim i lubelskim. Na terenie tych województw, w których nie ma przedszkoli, planuje się we współpracy z około dwudziestoma gminami założenie 62 Klubów Przedszkolaka, w których nauczyciele będą pracować z dziećmi 15 godzin tygodniowo według programu pracy spełniającego wymogi podstawy programowej dla przedszkoli.
W ramach projektu Fundacja:
  - przeprowadzi szkolenia dla nauczycieli przygotowujące do pracy w Klubach Przedszkolaka
  - sfinansuje wyposażenie wszystkich Klubów w meble i materiały edukacyjne dla dzieci
  - zapewni wynagrodzenie nauczycieli w czasie trwania projektu
  - zapewni nauczycielom wsparcie merytoryczne w postaci systematycznych konsultacji psychologów i logopedów
  - przeprowadzi zewnętrzną ewaluację warunków pracy w Klubach, rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wpływu zajęć na przygotowanie dzieci do szkoły.
O udział w Projekcie ubiegały się gminy wiejskie i miejsko-wiejskie leżące na terenie województw lubelskiego i podlaskiego. Gminy takie przedstawiły analizę potrzeb w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej (z uwzględnieniem aktualnej i prognozowanej sytuacji demograficznej), kwalifikacje kandydatów na nauczycieli, propozycje rozmieszczenia Klubów Przedszkolaka, możliwości kontynuowania projektu ze środków własnych w przyszłości.