Dzień Sołtysa
21.08.2006.

Instytucja sołtysa funkcjonuje w Polsce od czasów średniowiecza. Panowie feudalni lokując wsie na prawie niemieckim na ich czele stawiali człowieka zwanego sołtysem (od średniowiecznego łacińskiego: scultetus).

W czasach obecnych sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej – sołectwa. Organem uchwałodawczym jest zebranie mieszkańców wsi, które też w bezpośrednich wyborach wybiera sołtysa i radę sołecką wspierającą sołtysa. Sołtysi wraz z członkami rad sołeckich to najliczniejsza grupa samorządowców w kraju - jest ich 200 tysięcy osób.

Od 2004 roku w Gminie Ciechanowiec obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z tej okazji Burmistrz Ciechanowca podjął sołtysów z Gminy Ciechanowiec na uroczystej kolacji w reprezentacyjnej sali Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka.

W czasie kolacji trzech sołtysów zostało uhonorowanych pamiątkowymi statuetkami za długoletnią pracę na rzecz społeczności wiejskiej. W tym roku byli to sołtysi: ze wsi Koce-Piskuły – Wiesław Barszczewski, ze wsi Kułaki – Waldemar Osipiński oraz ze wsi Winna-Poświętna – Jan Hetman. 

Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa