XV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu
22.11.2019.
 
W czasie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu zostały podjęte uchwały w sprawach zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych za rok 2018 samorządowego zakładu budżetowego, tj. Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciechanowiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg, rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy, uchwalenia „Programu Współpracy w 2020 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2020-2024 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2020 - 2023”, określenia stawek podatku od nieruchomości, obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec, określenia stawek podatku od środków transportowych, przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ciechanowiec na lata 2019 – 2021, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec.
 
Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami mówił o takich sprawach jak:

- podpisanie umowy w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na realizację rzeczową zadania inwestycyjnego na „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu. Wartość inwestycji to 501 538,13 zł, w tym dofinansowanie wynosi 241 250 zł.

- realizacji inwestycji dotyczącej wykonania elewacji na budynku dawnej synagogi. Wartość prac budowlanych wynosi 326 589,92 zł. Termin realizacji do 30 września 2020 r. oraz termomodernizację budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu oraz przeprowadzenie modernizacji oświetlenia wraz z robotami elektrycznymi i wykonaniem instalacji odgromowej. Wartość prac budowlanych wynosi 992 010,47 zł. Termin realizacji do 20 maja 2020 r.

Zadania te realizowane są na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

- podpisaniu umowy na remont budynku przedszkola w Ciechanowcu z wykonawcą firmą „Master” Emil Borys. Koszt zadania wynosi 1 205 400 zł, termin realizacji ustalono do 29 maja 2020 r.

- złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na zagospodarowanie terenu parku miejskiego przy ul. Mickiewicza pn. „Rewitalizacja i adaptacja terenu na cele rekreacyjno - kulturalne w Ciechanowcu” na kwotę 540 000 zł.

- wyborach sołtysa wsi Kułaki, które odbyły się w dniu 15 października 2019 r.
 
- spotkaniu z  pracownikami IPN w sprawie organizacji uroczystości w dniu 1 marca 2020 r. - pochówku dwóch żołnierzy zamordowanych podczas II wojny światowej

- trwających pracach budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej przy ulicy Sienkiewicza. Wartość rzeczowa zadania wynosi 80 353,46 zł

- podpisaniu umowy na wykonanie przebudowy dróg gminnych Winna Stara - Winna-Wilki i  Winna Stara - Winna-Chroły oraz ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu

- złożeniu wniosku do Marszałka Województwa z prośbą o zaplanowanie środków finansowych w budżecie Województwa Podlaskiego na 2020 rok na wykonanie następujących zadań na drogach wojewódzkich: umieszczenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Plac 3 Maja, Kościelnej i Łomżyńskiej, budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Kościelnej, Wińskiej i Kazimierza Uszyńskiego, przebudowę drogi nr 690 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694 do granicy województwa mazowieckiego z uwzględnieniem w projekcie ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Nowodwory

- informacji od Wojewody Podlaskiego, że w związku z aktualizacją listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z listy rezerwowej Gmina Ciechanowiec otrzyma dofinansowanie na dwa kolejne zadania: przebudową i rozbudowa drogi gminnej w Zadobrzu oraz przebudowa i rozbudowa ulicy Wąskiej w Ciechanowcu. Ze względu na porę roku inwestycje będą wykonane w 2020 roku

- ogłoszeniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Stawka za odbiór odpadów według kwoty z przetargu oraz liczby osób zamieszkujących gminę Ciechanowiec wyniesie: segregowane – 18 zł, 36 zł, niesegregowane - 36 zł. Liczba osób z deklaracji według stanu na październik 2019 to 5 626, w tym 4 408 osób deklarujących segregację i 1 218 deklarujących nie segregację

- otrzymaniu odpowiedzi od Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. na prośbę o przywrócenie linii autobusowej relacji Ciechanowiec - Warszawa, która przysłała w celu uzgodnienia i akceptacji propozycję połączeń - rozkład jazdy. Rozkład został zaakceptowany. Autobusy zostaną wkrótce przywrócone

- trwających pracach budowlanych przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ulicy Wińskiej - I etap. Wartość rzeczowa zadania wynosi 96 380 zł. II etap przebudowy ulicy Wińskiej po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie rozpocznie się w grudniu. Wartość rzeczowa zadania wynosi 70 000 zł

- otrzymanej od Województwa Podlaskiego dotacji w wysokości 47 500 zł na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP. Zakupiono 21 nowych kompletów ubrań specjalnych strażakom OSP w Ciechanowcu

- rozstrzygnięciu  przetargu dotyczącego gazociągu w Ciechanowcu. Spotkanie z pracownikami Polskiej Spółki Gazownictwa, wykonawcami inwestycji oraz  mieszkańcami jest zaplanowane na grudzień tego roku. Informacja o spotkaniu będzie odpowiednio wcześniej przekazana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

- w budynku Urzędu Miejskiego, na drugim piętrze udostępnione zostały pokoje na biura Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie i Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego

- przeniesieniu na mocy porozumienia stron  z dniem 1 listopada br. Pana Bogdana Olędzkiego do Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego. Pełnienie obowiązków Dyrektora FARE powierzono Panu Robertowi Popławskiemu dotychczasowemu kierownikowi przedsiębiorstwa

- do 15 grudnia br. zostanie złożony wniosek na budowę punktu selektywnego zbiórki odpadami komunalnymi

- do końca roku przygotowana zostanie dokumentacja na budowę i modernizację ulicy Podlaskiej

- siedem ulic z dwunastu, na które zostały złożone wnioski prawdopodobnie zostanie zrealizowane w I etapie.

 
Sesja Rady Miejskiej