XII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu
19.07.2019.

XII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu poświęcona była podjęciu uchwał w sprawach: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec; zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych, zgłoszonych na kadencję 2020-2023 oraz zmian w budżecie gminnych na 2019 rok.
 
Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami mówił m.in. o sprawach, które spowodowały zmiany w budżecie. W tym okresie:
- zakończono 4 postępowania przetargowe na wykonanie elewacji na budynku dawnej synagogi, ale ze względu na zbyt wysokie kosztorysy ofert, nie wyłoniono wykonawcy i realizacja zadania zostaje przeniesiona na rok 2020;
- także postępowanie przetargowe na zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe terenu przy budynku Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu nie wyłoniło wykonawcy - realizacja ma być przedłużona do XI 2019;
- wyłoniono wykonawcę remontu budynku Przedszkola w Ciechanowcu, oferta wynosi 1.012.133,09, kwota dotacji to 511.932,03 a środki własne 500.201,06 zł;
- rozpoczęto remont budynku przy pl. Jana Pawła II przeznaczonego dla repatriantów z Kazachstanu;
- rozpoczęto utwardzenie terenu z wyznaczeniem miejsc parkingowych i wykonaniem zieleńców przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu;
- rozpoczęto utwardzenie placu manewrowego z budową miejsc postojowych w ciągu pasa drogi gminnej nr 108868B w Łempicach;
- podpisano umowę na doposażenie budynku świetlicy w remizie OSP Winna-Poświętna w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego na kwotę 12.200 zł, w tym 5700 zł dotacji;
- podpisano umowę na przebudowę drogi dojazdowej Kobusy - Radziszewo Stare i przygotowywany jest przetarg na to zadanie;
- opracowywany jest przetarg na rozbudowę ul. Wspólnej;
- odbył się przetarg ustny na dzierżawę rolnych działek gminnych, ale będzie powtórzony, bo wyłoniono dzierżawcę tylko 1 działki;
- zakończono rozbudowę ul. Wińskiej - wykonano 330 m nawierzchni z kostki betonowej, wartość inwestycji wyniosła 574.027,85 zł;
- zakończono przebudowę placu miejskiego przy ul. Mickiewicza, wartość prac to 307.668,04 zł;
- kontynuacji prac nad przygotowaniem wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec”, „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec”, a także projektu inwestycji z zakresu budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych; projektu na zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki, języka angielskiego, geografii, chemii, biologii, przyrody, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkołach podstawowych oraz na doposażenie pracowni przedmiotowych i wyposażenie w sprzęt TIK (tablice interaktywne, projektory, laptopy dla nauczycieli i uczniów);
- przygotowywaniu wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, o dofinansowanie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” na budowę linii wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarach wiejskich oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków (Radziszewo-Sieńczuch);
- została przeprowadzona kontrola deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ujawniła, że na terenie miasta właściciele 120 posesji nie złożyli deklaracji, a na terenach wiejskich 142 właścicieli nie dopełniło tego obowiązku.

Burmistrz poinformował także, że w związku z informacją Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach o wystąpieniu suszy rolniczej na terenie Polski, złożył do Wojewody Podlaskiego wniosek o powołanie dwóch komisji do szacowania strat w uprawach. Rolnicy wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym spowodowane wystąpieniem suszy rolniczej od 1 maja do 30 czerwca 2019 roku, mogą już składać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

Sesja Rady Miejskiej