X sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu
07.06.2019.

X sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu poświęcona była przeprowadzeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Ciechanowiec i udzieleniu Burmistrzowi Ciechanowca wotum zaufania, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za 2018 rok.

Radni zapoznali się z także z "Informacją z działalności Biblioteki i Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2018 rok", "Sprawozdaniem z realizacji w roku 2018 Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", "Sprawozdaniem z realizacji w roku 2018 Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" oraz podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2019 rok, zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanowiec oraz uchwalili Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 
Burmistrz Ciechanowca przedstawiając radnym sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami powiedział o:
- zakończeniu dostaw pomocy dydaktycznych i komputerów za ponad 131 tysięcy złotych, do szkół podstawowych w Ciechanowcu i Łempicach (w ramach projektu „Energia kompetencji - energia rozwoju”), których dokonały trzy firmy wyłonione w drodze zamówień publicznych;
- zakończeniu trzech postępowań przetargowych na wykonanie elewacji na budynku dawnej synagogi w Ciechanowcu (w każdym postępowaniu wartość złożonych ofert przewyższała kwotę, jaką Gmina Ciechanowiec planuje przeznaczyć na wykonanie inwestycji);
- rozpoczęciu czwartego postępowania, w którym oferty można składać do 11 czerwca do godz. 10:00 (szacunkowa wartość projektu 185 185,09 zł, w tym 156 884,57 zł z dotacji);
- zakończeniu dwóch postępowań przetargowych na remont budynku przedszkola w Ciechanowcu i ogłoszeniu trzeciego, który potrwa do 13 czerwca (wartość projektu to 796 155,54 zł, w tym 511 932,03 zł z dotacji);
- rozpoczęciu postępowania przetargowego na zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w którym oferty można składać do 14 czerwca (wartość projektu 379 145,32 zł, w tym 241 250 zł z dotacji);
- opracowywaniu dwóch przetargów nieograniczonych na: Przebudowę drogi dojazdowej relacji Kobusy – Radziszewo Stare (wartość inwestycji 146 139,39 zł, w tym 66 000 zł z dotacji) i Rozbudowę ulicy Wspólnej w Ciechanowcu (wartość inwestycji 2 196 991,03 zł);
- złożeniu dwóch wniosków w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na: zakup wyposażenia kuchni w zakresie pozwalającym na reaktywowanie przygotowywania posiłków w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (wartość projektu 103 183,8 zł, w tym 80 000 zł dofinansowania) i wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczenia do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Łempicach (wartość projektu 31 270 zł, w tym    25 000 zł dotacji);
- złożeniu do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Polsko - Gruzińska wymiana młodzieży kluczem do przyjaźni narodów, poszerzenia wiedzy historycznej, kształtowania postaw patriotycznych i budowania postaw tolerancyjnych” na kwotę 69 504 zł (projekt zakłada dziesięciodniową wymianę młodzieży - 23 osoby ze Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i 23 osoby z Gruzji);
- złożeniu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku na "Remont i restaurację mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego na terenie Ciechanowca" na kwotę 76 500 zł;
- złożeniu do Urzędu Marszałkowskiego dwóch wniosków: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Gminie Ciechanowiec” na kwotę 6 577 107,25 zł brutto, w tym 4 545 155,39 zł z dotacji i "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku ul. Wojska Polskiego w Ciechanowcu” na kwotę 411 727,94 zł brutto, dofinansowanie 283 677,42 zł;
- podjęciu działań w celu zaktualizowania dla Ciechanowca wojewódzkiego Programu Oczyszczania Ścieków oraz zleceniu wykonania projektów technicznych na wykonanie instalacji kanalizacyjnych i wodnych w ulicach: Konopnickiej, Sosnowej, Świerkowej; Pałacowej, Czyżewskiej, Kuczyńskiej, Drohickiej, Wspólnej i Spółdzielczej;
- trwających pracach nad przygotowaniem wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec”, „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec”, a także projektu inwestycji z zakresu budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych;
- rozpoczęciu prac nad wnioskiem na odnowę Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej (planowana wartość inwestycji 3 500 000 zł, w tym 2 450 000 zł z dotacji);
- opracowywaniu analizy przydatności i możliwości funkcjonowania żłobka w Ciechanowcu;
- zakończeniu prac nad zestawem działek, których właścicielem jest Gmina Ciechanowiec (na działki rolne, które nie są dzierżawione, zostanie przeprowadzony przetarg ustny w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 9.00);
- przygotowaniu zestawienia działek, które nie mają uregulowanego prawnego właściciela, ale Gmina Ciechanowiec jest użytkownikiem tych gruntów (z mocy ustawy zostaną złożone na takie działki wnioski o zasiedzenie);
- złożeniu wniosku do Powiatu Wysokomazowieckiego o przekazanie dla Gminy Ciechanowiec budynku Przedszkola w Ciechanowcu (planowany termin przekazania lipiec 2019 r.);
- utworzeniu na Miejskim Portalu Internetowym zakładki o ofertach inwestycyjnych, na której można znaleźć informacje o terenach inwestycyjnych pod działalność usługową lub produkcyjną;
- sporządzeniu "Raportu o stanie gminy za 2018 r.";
- przeprowadzeniu kontroli przestrzegania postanowień „Regulaminu Targowisk Miejskich w Ciechanowcu”;
- otrzymaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej oraz wstępnej kwalifikacji do dofinansowania wniosku „Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do wysokiej jakości kształcenia”, złożonego w ramach Programu Erasmus+;
- podpisaniu 28 maja w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, w obecności wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, umowy na dofinansowania inwestycji rozbudowy ul. Wińskiej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie 274 034,22 zł, łączna wartość inwestycji 574.027,85 zł);
- podpisaniu 5 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku umowy na dofinansowanie w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego świetlicy w Wojtkowicach Starych (wartość projektu 31 182 zł, w tym 14 967,36 zł dofinansowania);
- otrzymaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 47 500 zł dofinansowania na mundury specjalne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu;
- przygotowywaniu do złożenia w 2020 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych remontów ulic Wojska Polskiego i Spółdzielczej oraz dróg we wsiach: Ciechanowczyk, Przybyszyn, Wojtkowice-Glinna oraz w ramach Funduszu Ochrony Gruntów, we wsi Kosiorki - Kolonia;
- rozesłaniu zapytań ofertowych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na: przebudowę dwóch gruntowych dróg gminnych;
- uczestnictwie w spotkaniach: w Rajgrodzie z marszałkiem woj. podlaskiego w sprawie finansowania Samorządowego Programu Dróg Lokalnych i rozwoju woj. podlaskiego, z dyrektorem Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w sprawie zagospodarowania budynku szkoły podstawowej w Kocach-Schabach, z dyrektorem PSG w sprawie gazyfikacji Ciechanowca, z prezesem firmy PRONAR w kwestii możliwości inwestowania w Ciechanowcu; w sprawie pomocy zbycia budynku, w którym mieściła się firma Stół Polski, z kierownikiem budowy z firmy Unibud w sprawie drogi w Malcu, z prezesem firmy Trak w sprawie drogi Skórzec – Czarkówka i droga w Malcu.

Burmistrz poinformował także o przywróceniu połączeń autobusowych Ciechanowiec - Warszawa, które będą realizowane przez PKS Nova 2 razy dziennie: wyjazd o godzinie 7:06, powrót o 17:19 oraz wyjazd o 15:12, powrót o 21:28.


Sesja Rady Miejskiej