IX sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu
17.04.2019.

Podczas obrad IX sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni zapoznali się z "Informacją o stanie dróg gminnych i planowanych działaniach w zakresie modernizacji i bieżących napraw" oraz z "Oceną zasobów pomocy społecznej".
 
Na kwietniowym posiedzeniu zostały także podjęte uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec; ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku; ustalenia regulaminu targowisk; zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności; zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania gminnych symboli samorządowych oraz protokołu flagowego Gminy Ciechanowiec.

Burmistrz Ciechanowca przedstawiając radnym sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami powiedział o:
- zakończeniu postępowania przetargowego na "Przebudowę Placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza" i wybraniu najkorzystniejszej oferty opiewającej na kwotę 360.771,02 zł;
- dostarczeniu w ramach projektu „Energia kompetencji - energia rozwoju” sprzętu komputerowego o wartości 98 tys. zł do szkół podstawowych w Ciechanowcu i Łempicach oraz wyłonieniu dostawców pomocy dydaktycznych na doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych, na kwotę ponad 32 tysięcy złotych;
- zakończeniu przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonanie elewacji na budynku dawnej synagogi w Ciechanowcu;
- trwającym opracowywaniu dokumentacji przetargowej na remont budynku przedszkola w Ciechanowcu;
- złożeniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Podlaskiego wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych na kwotę 6.582.666,24 zł (w Ciechanowcu: rozbudowa ul. Szerokiej, rozbudowa i przebudowa ul. Wińskiej, rozbudowa i przebudowa ul. Wąskiej, rozbudowa ul. Wspólnej, budowa ul. Konopnickiej oraz przebudowa dróg gminnych Winna Stara – Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły, rozbudowa, przebudowa i odwodnienie drogi gminnej w m. Zadobrze);
- trwających pracach nad przygotowaniem czterech wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Gminie Ciechanowiec”, „Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec”, „Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Miasta Ciechanowiec”, „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec”;
- zakończono prace nad spisem gminnych działek, na dzierżawę których zostanie przeprowadzony przetarg ustny;
- przygotowaniu spisu działek, które nie mają uregulowanego prawnego właściciela, ale Gmina Ciechanowiec jest użytkownikiem tych gruntów i z mocy ustawy zostaną złożone na takie działki wnioski o zasiedzenie;
- kontroli realizacji projektu „Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie Ciechanowiec” przeprowadzonej przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego (nie stwierdzono uchybień ani żadnych nieprawidłowości);
- uczestnictwie w posiedzeniu Społecznej Rady Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem, obchodach 106 rocznicy powstania szkoły w Krzyżewie i w debacie samorządowej poświęconej głównie tematyce finansowania.

Burmistrz przypomniał także o upływającym 26 kwietnia 2019 roku terminie składania przez mieszkańców Ciechanowca i prawnych przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm/zakładów, ankiety o wyrażenie chęci na dostarczenie gazu do swoich posesji/instytucji.


Sesja Rady Miejskiej