Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu
15.01.2019.

 

Logo 


„Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020,
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Nr projektu RPO.08.06.00-20-0251/18


Beneficjent:  Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Planowany okres realizacji:  14.01.2019 r. - 14.06.2019 r.

Wartość projektu:  307 668,04 zł.

Dofinansowanie:  239 642,63 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres prac do wykonania w ramach projektu obejmuje:

- utwardzenie terenu kostką brukową betonową,
- wykonanie ogrodzenia,
-  wykonanie murków ozdobnych,
- montaż trzech lamp oświetleniowych,
- montaż 4 szt. elementów siłowni plenerowej tj. orbitrek, biegacz, poręcze, drążek,
-  montaż ławeczek,
-  wykonanie nasadzenia krzewów, drzew wieloletnich, urządzenie klombów i trawnik. 


Cel główny:
poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej w ramach zdegradowanego obszaru Ciechanowca.