VI sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu
15.02.2019.

Na szóstej sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ciechanowiec na realizację projektów: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Gminie Ciechanowiec”, „Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ciechanowiec”, „Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec”, Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec” oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Trzaski – Radziszewo-Sieńczuch oraz na  dofinansowanie funkcjonowania w 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Biur Zamiejscowych: Wydziału Komunikacji i Dróg i Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Została także podjęta uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym w filię Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu,   wyniku której Burmistrz Ciechanowca został upoważniony do dokonania czynności niezbędnych do przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, czyli zawiadomienia o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów uczęszczających do tej szkoły i Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, a także do wystąpienia do właściwych organizacji związkowych i do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku o opinię na temat przekształcenia szkoły.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności została przyjęta po wprowadzeniu podwyżek zaproponowanych przez komisje Rady Miejskiej, w związku z czym od 1 marca 2019 roku będą obowiązywały stawki:
- w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: w wysokości 10,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, jeśli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny; 20,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, jeśli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny;
- w przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez część roku: ryczałt w wysokości 70,00 zł rocznie, jeśli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny i  140,00 zł rocznie, jeśli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny;
- w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny za:  pojemnik o poj. 0,12 m³ – 10,00 zł, o poj. 0,24 m³ – 20,00 zł, o poj. 1,1 m³ – 80,00 zł, pojemnik KP-7 o poj. 7 m³ – 500,00 zł; a jeśli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny za: pojemnik o poj. 0,12 m³ – 20,00 zł, o poj. 0,24 m³ – 40,00 zł, o poj. 1,1 m³ – 140,00 zł, pojemnik KP-7 o poj. 7 m³ – 1000,00 zł.

W swoim sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami burmistrz poinformował o:
- spotkaniach z przedsiębiorcami zainteresowanymi zakupem hal produkcyjnych po "Stole Polskim" i przy ul. Drohickiej;
- spotkaniu zarządu LGD "Brama na Podlasie" i zwiększeniu środków do wykorzystania przez Gminę Ciechanowiec o 545 071, 27 zł;
- wyborach odbywających się w jednostkach pomocniczych gminy;
- zakończeniu przetargów na: dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Ciechanowiec; oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec;
- wyłonieniu w drodze zapytań ofertowych dostawców na: tusze i tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych; papierowe artykuły sanitarne i środki czystości  oraz artykuły biurowe i papier do drukarek;
- kończącym się 15 lutego przetargu na rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu;
- staraniach o pozyskanie grantu w wysokości 149 tys. na zakup 20 laptopów do Urzędu Miejskiego;
- sporządzeniu umowy z firmą Blue Gaz Sp. z o.o. na gazyfikację Ciechanowca;
- wyłonieniu wykonawcy na opracowanie i przygotowanie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec;
- przygotowaniach czterech wniosków, które będą złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Gminie Ciechanowiec”, „Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ciechanowiec”, „Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec”, Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec”;
- planach ogłoszenia przetargów na przebudowę placu przy ul. Mickiewicza oraz przetargu na dzierżawę gminnych działek rolnych.

Sesja Rady Miejskiej