Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu
30.01.2019.

 

Logo 


„Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020,
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.


Nr projektu RPO.08.06.00-20-0197/18


Beneficjent:  Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Planowany okres realizacji:  30.10.2018 r.  - 30.09.2019 r.

Wartość projektu:  185 185,09 zł.

Dofinansowanie:  156 884,57 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres prac do wykonania w ramach projektu obejmuje:

1) Wykonanie elewacji, polegające m.in. na:
- osuszeniu oraz oczyszczeniu ścian zewnętrznych z wypraw tynkarskich do renowacji budynków,
- skuciu istniejącego tynku w partii cokołu i przyziemia do wysokości minimum 80 cm powyżej strefy zwilgocenia lub zasolenia,
- skuciu ze ścian wyższych kondygnacji istniejącej powłoki uszkodzonego tynku,
- usunięciu zmurszałych cegieł i zastąpieniu ich nowymi,
- usunięciu zwietrzałych i zasolonych spoin na głębokość 20mm,
- usunięciu śladów wykwitów solnych za pomocą szczotek stalowych,
- wypełnieniu ubytków i pustych spoin zaprawą cementowo-wapienną,
- tynkowaniu tynków zewnętrznych elewacji systemem tynków renowacyjnych (tynk podkładowy+tynk renowacyjny),
- wykonaniu tynków ciągnionych, boni i detali architektonicznych,
- wykończeniu ścian szpachlówką,
- malowaniu tynków zewnętrznych elewacji farbami elewacyjnymi silikonowymi.

2) Pełnienie nadzoru inwestorskiego;

3) Wyposażenie obejmujące swym zakresem m.in.:
- montaż zewnętrznej tablicy informacyjnej dot. historii obiektu budynku,
- wykonanie materiałów ekspozycyjno - wystawienniczych w postaci fotoobrazów przedstawiających m.in. historię obiektu, wielokulturowość Ciechanowca i jego okolic, które zostaną zawieszone na ścianach wewnętrznych budynku Synagogi (t.j.: na sali głównej i klatce schodowej),
- oznakowanie znajdującej się na osi środkowej sali głównej półkolistej płyciny - miejsca stanowiącego ołtarz w Synagodze tzw. "Aron Hakodesz", poprzez umieszczenie obok w języku polskim i angielskim tabliczki informacyjnej;

4) Promocja projektu obejmująca swym zakresem wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej, zamieszczenie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej Wnioskodawcy www.ciechanowiec.pl oraz o ofercie turystycznej, jaką jest budynek Synagogi wraz z aktualną ofertą turystyczną.