XXXVIII sesja Rady Miejskiej
03.07.2018.

Na XXXVIII sesji  radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, a pomimo tego, oraz pozytywnej opinii RIO o tych dokumentach, nie udzielili Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku.

Na sesji był obecny Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, który wyjaśniał sprawę przerwania modernizacji drogi nr 690 Ciechanowiec - Ostrożany. Po zakończeniu inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac, zostanie ogłoszony nowy przetarg, i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na przełomie sierpnia i września może być podpisana umowa z nowym wykonawcą. Po zakończeniu konsultacji zostały wykonane plany tzw. obwodnicy Ciechanowca i zostały wpisane do aktualizacji projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020, który jest obecnie konsultowany.

Burmistrz Mirosław Reczko przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami, w którym poinformował o zakończeniu remontu chodnika na ul. Kościuszki; rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę drogi gminnej we wsi Tworkowice (zaistniała konieczność zwiększenia kwoty na remont o 20 tys. zł); przetargi na przebudowę i rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu oraz przebudowę drogi dojazdowej do pól relacji Kobusy – Radziszewo Stare w km rob. 0+010 – 1+878, zostały unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, ale po zmianie warunków zamówienia zostały ogłoszone ponownie; trwa realizacja projektu dotyczącego kolektorów słonecznych do produkcji ciepła - osobom, które podpisały umowy wysłane zostały wezwania do zapłaty; nie ma natomiast jeszcze rozstrzygnięć dotyczących kotłów na pellet i nie ma rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie usuwania azbestu. W nowym gmachu biblioteki trwają prace przy dostosowaniu sali widowiskowej do współczesnych wymogów.

Szkoły podstawowe w Ciechanowcu i Łempicach otrzymały 900 000 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach podziałania 3.1.2 m.in. na zajęcia wyrównawcze, szkolenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych. Wszystkie szkoły podstawowe złożyły wnioski w ramach programu Aktywna tablica i otrzymają po 14 tys. zł oraz złożyły wspólny wniosek w wieloletnim programie "Niepodległa".

W czerwcu po raz drugi ulicami Ciechanowca przeszedł Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych; odbył się panel dyskusyjny pod nazwą "Międzynarodowe doświadczenia w zapobieganiu zmianom klimatycznym na poziomie samorządów"; po raz kolejny poprzez organizację Rajdu Pamięci - Sztafety Rowerowej uczczono rocznicę zbrodni sowieckiej pod Zabłudowem. Burmistrzowie Ciechanowca, Drohiczyna i Supraśla podpisali list intencyjny, w którym postanawiają nawiązać współpracę w celu zwiększenia konkurencyjności turystycznej swoich miast.

Burmistrz poinformował także o pracach trwających na drodze powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie – Usza Wielka – Ciechanowiec na długości 4,185 km i przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyńska w Ciechanowcu na dług. 2,619 km - pas drogowy został poszerzony, wykonywane są przepusty, pogłębiane rowy, kładziony nowy asfalt.

Radni podjęli uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego; w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok; udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem-Mazowieckiem; udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie miasta Ciechanowiec; regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec, nie podjęli natomiast uchwały w sprawie oświadczenia woli wstąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski.

Radni zapoznali się i  przyjęli: Informację na temat sytuacji finansowej w placówkach oświatowych z terenu Gminy Ciechanowiec, Informację o planie remontu w placówkach oświatowo-wychowawczych w okresie wakacji, Analizę projektów organizacyjnych szkół 2018/2019, Analizę projektu organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym, Sprawozdanie z wykonanych inwestycji w roku 2017 z uwzględnieniem poniesionych kosztów z podziałem na własne w tym unijne, Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Sprawozdanie z realizacji Strategii Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017.

          Sesja Rady Miejskiej