Ochrona danych w FARE
 
Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowiec informuje, iż od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
Informujemy, że zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO):
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowiec ul. Podlaska 1;

Dane kontaktowe w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych:

adres korespondencji:
Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowiec,
ul. Podlaska 1
18-230 Ciechanowiec
adres e-mail: fare@ciechanowiec.pl

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RK FARE
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem a Przedsiębiorstwem:
– ze względu na realizację umowy, która wiąże Panią/Pana z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY PRK FARE PRZETWARZA DANE?
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
– zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Przedsiębiorstwem, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z umowy.
––Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy do czasu przedawnienia roszczeń z umowy, który to okres wynika z ustawy Kodeks cywilny lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków.;
– z uwagi na charakter działalności PRK FARE, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków PRK FARE wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy.

KOMU PRK FARE POWIERZA DANE OSOBOWE?
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
– dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
– podmiotom obsługi prawnej, z którymi współpracuje Administrator;
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
– podmiotom prowadzącym działalność audytową Administratora;
– upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych,  w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY z PRK FARE?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

 

 Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

ul. Podlaska 1
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 10 42
e-mail: fare.ciechanowiec@wp.pl