Realizacja zadań publicznych przez NGO

 

Na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Ciechanowca co roku wspiera finansowo zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.

 Zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom w 2019 roku:

 

Zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom w 2018 roku: