Bezpieczna gmina
05.03.2018.

W Gminie Ciechanowiec wiele instytucji dba o to, aby zapewnić i poprawić bezpieczeństwo mieszkańcom miasta i gminy. Powołany przez Burmistrza Lokalny Zespół Interdyscyplinarny, mający reagować na przemoc w rodzinie, tworzy grupy robocze dla rozwiązywania problemów, w skład których wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, w tym Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu współpracują z funkcjonariuszami z Posterunku Policji w Ciechanowcu. W ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” podejmują starania w kierunku zapobiegania przemocy w rodzinie, monitorują sytuację rodzin dotkniętych przemocą oraz oferują pomoc psychologa w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Urzędzie Miejskim. Ponadto zgłaszają interwencje dotyczące zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, nadużywania alkoholu czy też problemu bezdomności. W okresach jesienno-zimowych pracownicy OPS odwiedzają wraz z policją osoby zagrożone wychłodzeniem, sprawdzając ich zaopatrzenie w opał, oferując pomoc w przypadku jego braku. Zdarzały się przypadki umieszczania osób z tego powodu w schronisku dla osób bezdomnych na terenie naszego powiatu.

Działalność edukacyjną na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa prowadzi m.in. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która funkcjonuje przy Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu. Burmistrz wraz z komisją udziela dotacji organizacjom i instytucjom, które swoimi działaniami zmniejszają wśród dzieci i młodzieży ryzyko sięgania po alkohol, narkotyki czy zachowań patologicznych, w tym przestępczości.

Urząd Miejski w Ciechanowcu dąży do zwiększenia bezpieczeństwa oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw wypadków przed przybyciem fachowej pomocy poprzez organizowanie szkoleń dla społeczności lokalnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy. We współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem i Posterunkiem
Policji w Ciechanowcu przystąpiono do „Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki” oraz akcji „Wolne serca”.

W ciechanowieckich placówkach edukacyjnych regularnie odbywają się spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz poczucia ich bezpieczeństwa na drogach. Również podczas lokalnych imprez, jak np. festyn z okazji Dnia Matki i Dziecka oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, policjanci uświadamiają społeczność o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz zagrożeniach dotyczących przemocy i nadużywania alkoholu.

Gmina Ciechanowiec w 2016 r., podobnie jak w latach poprzednich, przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji środki finansowe na dofinansowanie wymiany części ogrodzenia wokół Komisariatu Posterunku Policji w Ciechanowcu w wysokości 5 tys. zł, zaś w 2017 roku 23 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ciechanowcu.
Gmina Ciechanowiec współfinansuje dodatkowe patrole policji na corocznym Podlaskim Święcie Chleba, organizowanym przez Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu.

Operacyjnym zabezpieczeniem naszej gminy w zakresie posiadanych sił i środków niezbędnych do ratowania życia, mienia, środowiska oraz ograniczania, usuwania i likwidacji zagrożeń (pożarów, wypadków, powodzi,itp.) są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
Na terenie gminy jest 9 jednostek OSP. Każda z nich dysponuje odnowioną remizą wraz z garażem. Dla każdej z nich zakupiono w ostatnim okresie nowoczesne samochody gaśnicze, wymieniając stary tabor składający się wcześniej z 3 żuków, 2 „Babć” (Star 25) i 2 „Pszczółek” (wojskowych cystern „Star 660”). Dwie jednostki znajdujące się obok dużych kompleksów leśnych wyposażone zostały w ciężkie samochody gaśnicze. Ze względu na dużą odległość do miasta powiatowego, oraz siedzib innych jednostek PSP, na terenie gminy są dwie jednostki należące do KSRG, znajdujące się na dwóch jej krańcach. 
 
Jednostka w Ciechanowcu wyposażona jest w dwa nowe średnie samochody gaśnicze (marki MAN i Mercedes) i samochód rozpoznawczy (marki Land Rover). Ponieważ Gmina leżąc w dolinach Bugu i Nurca, jest jedną z nielicznych gmin w Podlaskiem zagrożonych podtopieniami i powodziami, a samo miasto Ciechanowiec jest jedynym miastem w województwie, które bywa regularnie zalewane przez powodzie, zakupiliśmy dla jednostki OSP Ciechanowiec łódź płaskodenną, która była już wielokrotnie używana. Ostatnio zakupiliśmy również sanie lodowe, dwa kombinezony do pracy w wodzie oraz agregaty oddymiające. Dodatkowo Urząd Miejski w Ciechanowcu zakupił dla OSP Ciechanowiec detektor prądu przemiennego „Hot Stick”. Jednostka OSP w Ciechanowcu od lat przoduje w województwie jeśli chodzi o liczbę wyjazdów, ze średnią roczną powyżej 100. W ostatnich 10 latach było ich 1101. Przy okazji okrągłych rocznic nadawane są kolejnym jednostkom OSP sztandary. W tej chwili jest ich już 6, a kolejne otrzyma w 2018 r. jednostka KSRG w Pobikrach na swoje 90-lecie.

W ostatnich latach Gmina wykonała wiele inwestycji poprawiających stan nawierzchni dróg i widoczność pieszych, poprzez budowę nowego oświetlenie na wsiach lub zamocowanie opraw oświetleniowych typu LED, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo pieszych, a poprzez oświetlenie miejsca przystankowego, także osób korzystających z komunikacji autobusowej. Trwają również prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 690 do Siemiatycz, przy której powstaje ścieżka rowerowa o długości 35 km. Cała trasa będzie gotowa za rok. W tym samym czasie ma ruszyć budowa obwodnicy Ciechanowca wraz z 8 km ścieżką rowerową.