Uchwały określające system gospodarowania odpadami


Uchwały określające system gospodarowania odpadami:


uchwała nr 191/XXXIII/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec - Dz. Urz. Woj. Podl. 2018 r. poz. 436

uchwała nr 130/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 28.11.2012 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi - Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1,

- uchwała nr 26/V/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności - Dz. Urz. Woj. Podl. 2015 r. poz. 1124

- uchwała nr 27/V/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec - Dz. Urz. Woj. Podl. 2015 r. poz.1125

- uchwała nr 192/XXXIII/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - Dz. Urz. Woj. Podl. 2018 r. poz. 437

 - uchwała nr 198/XXXV/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 - uchwała nr 199/XXXV/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec

- uchwała nr 18/III/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 
- uchwała nr 33/VI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności
 
-  uchwała nr 56/IX/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14 lutego 2019 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności