Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych
27.10.2017.

Z inicjatywy Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, na zaproszenie Burmistrza Ciechanowca, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele dziewięciu organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych gminy, Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej.


Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych

fot. O. R. Tomaszewska MPI


Na spotkaniu została przedstawiona prezentacja dotycząca podsumowania współpracy organizacji pozarządowych i samorządu Gminy Ciechanowiec w bieżącym roku oraz głównych założeń „Programu Współpracy w 2018 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szczególny nacisk został położony na analizę propozycji do rozdziału „Priorytetowe zadania publiczne” zawierającego obszary, w ramach których zlecane będą w 2018 roku zadania publiczne. Znalazł się tam nowy obszar: realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w którym przewiduje się organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z Ciechanowca w szczególności w okresie wakacyjnym i ferii zimowych oraz edukację kulturalną i wychowanie dzieci oraz młodzieży z Ciechanowca.

W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja o zwiększeniu zakresu działań w obszarze pomocy społecznej, a co za tym idzie, zwiększeniu środków finansowych na realizację zadań. Organizacje zgłaszały też swoich kandydatów na członków komisji konkursowych oraz wypełniały ankietę badającą potrzeby organizacji w zakresie tematyki szkoleń.

Konsultacje projektu „Programu Współpracy w 2018 roku” będą trwały do 31 października 2017 r. Kompletnie wypełniony formularz z uwagami i opiniami można złożyć osobiście w siedzibie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 (pokój nr 15), faksem na nr: 86 277 10 66 lub mailem: akieliszek@ciechanowiec.pl lub otomaszewska@ciechanowiec.pl.

Na  podane wyżej adresy mailowe można (bezterminowo) zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowych lub przysłać wypełnioną ankietę dotyczącą tematyki szkoleń.
 
Projekt do konsultacji - "Program Współpracy w 2018 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 
 
Formularz zgłaszania opinii
 
Ankieta
 
 
Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych
 
Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych
 
Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych
 
Spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych