XXVIII sesja Rady Miejskiej
18.09.2017.

Wręczeniem kwiatów i pamiątkowego grawertonu lekarzowi medycyny Pani Elżbiecie Niczyporuk, rozpoczęła się XXVIII sesja Rady Miejskiej. W ten sposób Burmistrz Ciechanowca w imieniu własnym i mieszkańców wyraził podziękowanie za 50 lat pracy lekarskiej w Gminie Ciechanowiec.

W dalszej części radni wysłuchali sprawozdania burmistrza z pracy między sesjami oraz informacji z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za pierwsze półrocze 2017 roku.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawach:  
– zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
– udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno w województwie kujawsko-pomorskim;
– przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec;
– ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
– zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec;
–  przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017–2020”.
Nie uchwalono uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec, która będzie rozpatrywana na następnej sesji Rady Miejskiej.

W ostatnich punktach obrad radni przyjęli informacje z oceny wyników finansowych Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „FARE” za 2017 rok oraz informacje z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Po odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych oraz omówieniu spraw różnych posiedzenie  XXVIII sesji Rady Miejskiej zostało zamknięte.

Treści podjętych uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Gminy Ciechanowiec bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl w sekcji Rada Miejska – Uchwały Rady Miejskiej .


          Sesja Rady Miejskiej 

XXVIII sesja Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej

XXVIII sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski MPI