XXVII sesja Rady Miejskiej
23.06.2017.

Na XXVII sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Uchwała o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca za 2016 rok nie została podjęta, gdyż do tego potrzebna jest bezwzględna większość głosów (8), a w czasie głosowania 7 spośród obecnych radnych było za udzieleniem absolutorium, 2 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Obecnych było 12 radnych.

Radni przyjęli ponadto uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030, przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy K. Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec. Zostały też wprowadzone zmiany w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec, zabraniające wrzucania do pojemników na metale i tworzywa sztuczne: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach ochrony roślin oraz zakazujące mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. Został też określony termin i nieruchomości podlegające obowiązkowej deratyzacji.

Prowadzący sesję poinformował o przedłożeniu Radzie: sprawozdania z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2016 roku, informacji o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ppoż. w tym przygotowanie miasta do Podlaskiego Święta Chleba, informacji o planie remontu w placówkach oświatowo-wychowawczych w okresie wakacji, ofercie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Radni uchwalili też wniosek w sprawie przygotowania informacji o kosztach prowadzenia szkół w Radziszewie Starym i Łempicach w trybie czteroklasowym i ośmioklasowym, przygotowany w czasie posiedzenia komisji, kiedy radni analizowali projekt organizacji szkół pod kątem zgodności z prawem oświatowym na rok 2017/2018.

Burmistrz Ciechanowca przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami oraz poinformował o planowanym na 4 lipca 2017 r. spotkaniu w sprawie konsultacji koncepcji przebiegu obejścia Ciechanowca. Obecnie koncepcja obejmuje pięć wariantów przebiegu trasy - można się z nią zapoznać na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl. 


          Sesja Rady Miejskiej