XXV sesja Rady Miejskiej - cena wody i ścieków bez zmian
25.04.2017.

Podczas XXV sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku z tym do 31 maja 2018 roku ceny za wodę i ścieki pozostaną bez zmian.

Burmistrz w swoim sprawozdaniu z pracy między sesjami poinformował zebranych o:
– problemach związanych z realizacją inwestycji na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany oraz o działaniach jakie podjął w tej sprawie;
– petycji mieszkańców Ciechanowca złożonej do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz o udzielonej przez Zarząd PZDW odpowiedzi. Pisma te trafiły do wiadomości Burmistrza Ciechanowca i zostały odczytane na sesji. Spotkanie radnych, burmistrza i zainteresowanych tym problemem mieszkańców ma odbyć się w pierwszej połowie maja;
– remoncie trwającym na ul. Wierzbowej;
– wniosku złożonym na dofinansowanie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (ze względu na limit narzucony przez Urząd Marszałkowski złożony wniosek obejmuje 126 instalacji);
– kwocie ponad 157 tysięcy złotych jaką otrzymała Gmina Ciechanowiec na wykonanie elewacji na budynku dawnej synagogi. Dofinansowanie stanowi 85% całkowitej wartości zadania i zostało przyznane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
– unieważnieniu przetargu na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką biblioteka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
– przygotowywaniu przez Kierownika Referatu Inwestycji uzupełnień do wniosku na budowę terenów inwestycyjnych;
– pracach trwających na łączniku pomiędzy tamą a ul. Kozarską, obejmujących remont chodnika oraz parkingu przy tamie. Planowany termin zakończenia to początek maja.

Radni przyjęli wniosek Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego skierowany do Burmistrza Ciechanowca o zwrócenie się do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o naprawę kratek odwadniających znajdujących się przy mostach zlokalizowanych na ulicy Czyżewskiej i ul. Łomżyńskiej.

Przewodniczący obrad sesji radny Zygmunt Kosk poinformował zebranych, że Gmina Ciechanowiec otrzymała akt własności na ul. Spółdzielczą oraz, że Burmistrz Ciechanowca wystosował do Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem pismo w sprawie założenia księgi wieczystej na park zlokalizowany przy Przedszkolu w Ciechanowcu.

W sprawach różnych burmistrz odpowiedział na pytania zadane przez radnych, sołtysów i przewodniczącej osiedla, m.in. o remont ulicy Wąskiej, Długiej i Wińskiej. Poinformował, że na czwartek, 27 kwietnia na godz. 16.00 planowane jest spotkanie z mieszkańcami ul. Wąskiej i przewodniczącą osiedla nr 2, którzy będą mogli wypowiedzieć się co do kształtu tej ulicy.


          Sesja Rady Miejskiej