Inwestycje w 2016 roku
11.01.2017.

 

 • Budowa przepompowni wody we wsi Czaje-Wólka – 152 477,79 zł

  W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz rzeczową realizację zadania. Prace budowlane polegały na wykonaniu płyty fundamentowej pod pompownię kontenerową, wykonaniu przejścia rurociągów (ssawnego i tłocznego) pod drogą metodą przecisku hydraulicznego w rurach osłonowych, montażu kontenera z wyposażeniem i zespołu hydroforowego, włączeniu rurociągów zasilających pompownię do istniejącego wodociągu, włączeniu rurociągu zasilającego i tłocznego do instalacji wewnętrznej zestawu pompowo-hydroforowego, wykonaniu studzienki chłonnej bez osadnika i bez syfonu z pokrywą betonową, wykonaniu posadzek z płytek ceramicznych terakotowych, prób ciśnieniowych, rozruchu mechanicznego pompowni, wykonaniu inwentaryzacji sieci przez uprawnionego geodetę. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy Ciechanowiec.
   
 • Budowa przyłączy wodociągowych do granic posesji na terenie Gminy Ciechanowiec – kolonia Zadobrze – 55 079,59 zł

  W ramach zadania wykonano trzy przyłącza wodociągowe do granic działek w celu zasilenia budynków mieszkalnych, położonych na działkach nr ewid. 651, 133, 138/1 i 645, z rury PVC Ø 90 o długości 1458,6 m.

 • Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych: na odcinku Winna-Wilki – Winna-Chroły; na odcinku Winna Stara – Winna-Poświętna (do drogi gminnej Nr 108858B) oraz ulice w Ciechanowcu: Wińska, Długa i Wspólna – 61 999,99 zł

  W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną projektowo – kosztorysową wraz z uzgodnieniami na przebudowę dróg gminnych: w miejscowości Winna Stara Nr 108858B, Winna-Wilki Nr 108857B z nawiązaniem do drogi powiatowej Nr 2104B oraz ulice w Ciechanowcu: Wińska, Długa i Wspólna.

 • Wykonanie obrzeży na odcinku ul. Ralkowej w Ciechanowcu – 23 000 zł

  Wykonano utwardzenie pobocza płytami betonowymi ażurowymi drogi gminnej Nr 108924B – ul. Ralkowa w Ciechanowcu włącznie z wykonaniem korytowania, podbudowy gr. 30 cm z kruszywa naturalnego, na odcinku 500 mb  o łącznej  powierzchni 152 m² oraz utwardzeniem zjazdu na gruntową drogę gminną oznaczoną nr ewid. 1316. 

 • Wykonanie przepustu drogowego we wsi Skórzec – 47 173,12 zł

  Wykonano przepust w drodze dojazdowej do pól, 3 x 100 cm o długości 7,5 m każda,  z rur karbowanych PVC wraz z murkami betonowymi oraz umocniono skarpy płytami ażurowymi i dokonano czyszczenia rowów na wlocie i wylocie przepustu o łącznej długości 60 mb. Zdecydowanie poprawiło to odprowadzenie wód opadowych

 • Budowa drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare oraz dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu – 115 881,94 zł

  W ramach zadania wykonano projekt podziału nieruchomości 12 działek zajętych pod planowaną do przebudowy ulicę Wierzbową, która zostanie wykonana w 2017 r.  - 4800 zł.

  Przebudowa drogi gminnej we wsi Wojtkowice Stare - wyremontowany został odcinek o długości  192,7 metrów, szerokość pasa wraz utwardzonym poboczem wynosi obecnie 4 metry. Nawierzchnia żwirowa została zastąpiona nawierzchnią bitumiczną z masy mineralno-asfaltowej o grubości gr. 4 cm (warstwa ścieralna) i 4 centymetrową warstwą wiążącą. Wykonano utwardzone pobocza i wjazdy z masy mineralno-asfaltowej. Odwodnienie zapewnione jest poprzez powierzchniowy spływ wód. Koszt przebudowy pokryty został w całości ze środków własnych gminy i wyniósł 111 081,94 złotych.

 • Zakup dla sołectwa wsi Antonin pługu śnieżnego podwieszanego do ciągnika ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa wsi Antonin – 6500 zł

 • Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 144 941,60 zł

  W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi gminne położone w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Ciechanowiec, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 08.09.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Mogilnej, Polnej i Ralkowej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji deszczowej.

 • Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca grzewczego i instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 159 958,01 zł

  W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację kotłowni wraz z wymianą pieca grzewczego i instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. W ramach inwestycji zamontowano nowy kocioł olejowy kondensacyjny Viessmann Vitoradial 300T typ UR3 180kW wraz z węzłem c.o. przypiecowym, zamontowano osprzęt pieca w postaci trzech pomp obiegowych wraz z urządzeniami pomiarowymi, wykonano roboty budowlano montażowe pomieszczenia polegające na wykonaniu posadzek betonowych, cokołu do montażu pieca, ułożono płytki ceramiczne na posadzkach i ścianach pomieszczenia, wykonano sufit podwieszany

 • Wymiana wewnętrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 68 602,80 zł

  W ramach zadania dokonano demontażu opraw oświetleniowych, gniazd instalacyjnych, tablic rozdzielczych oraz linii zasilających natynkowych, wykonano montaż tablic rozdzielczych i skrzynki do podłączenia agregatu prądotwórczego, ułożono przewody zasilające w korytach montażowych przysufitowych wzdłuż korytarzy, zainstalowano gniazda wtykowe i włączniki oświetleniowe, zamontowano oprawy oświetleniowe na korytarzach i w pomieszczeniach piwnicy, rozprowadzono przewody instalacji teletechnicznej z wejściem do serwerowni na poddaszu, dokonano wymiany złącza zasilania głównego z rozdziałem instalacji elektrycznej dla części mieszkalnej na poddaszu. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy Ciechanowiec.

 • Zakup oprogramowania komputerowego związanego z obowiązkową centralizacją podatku VAT ośmiu jednostek podległych gminie – 11 070 zł

 • Wykonanie i montaż bramy garażowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Kozarze – 9486,38 zł

  Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy Ciechanowiec.

 • Zakup 2 agregatów oddymiających dla jednostek OSP: Ciechanowiec i Pobikry – 14 500 zł

  Zakup współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego.

 • Zakup używanego samochodu strażackiego dla jednostki OSP we wsi Winna-Chroły –16 041,55 zł

  Został zakupiony pojazd specjalny - wóz strażacki LF 16, marka pojazdu: Iveco-Magirus, Typ i wersja: 120-19AW, diesel, Moc 141/2500 kW/min., pojemność skokowa w cm³: 9506, miejsca siedzące z kierowcą: 9, ciężar własny pojazdu: 7770 kg, symbol kontrolny sprzęgu holowniczego: M 3147, zbiornik na wodę gaśniczą 1600 l.

 • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic posesji – ulice w Ciechanowcu: Marii Konopnickiej, Uszyńska, Świerkowa i Sienkiewicza – 72 029,63 zł

  W ramach zadania wykonano przyłącza wodociągowe na terenie miasta Ciechanowiec:
  –    3238,39 zł – wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy działki gminnej, do zasilenia budynków mieszkalnych położonych na nieruchomościach gruntowych nr ewid. 2446 (ul. Sienkiewicza), z rury PVC Ø 40 o długości 12 m,
  –    3703,26 zł – wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy działki gminnej, do zasilenia budynków mieszkalnych położonych na nieruchomościach gruntowych nr ewid. 2864 (ul. Kościuszki), z rury PVC Ø 32 o długości 10 m,
  –    2953,37 zł – wykonanie przyłącza wodociągowego do zasilenia budynku położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 238 (ul. Uszyńska), z rury PVC Ø 110 o długości 30 m i z rury PE Ø 32 o długości 5 m,
  –    3124,43 zł - wykonanie przyłącza wodociągowego do zasilenia budynku położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 1231/2 (ul. Wspólna), z rury PE Ø 32 o długości 8 m,
  –    29 634,91 zł  - wykonanie przyłącza wodociągowego z rury PE Ø 32 o długości 131 m i kanalizacyjnego z rury PVC Ø 160 o długości 207 m do zasilenia budynku położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 2569 (ul. Konopnickiej),
  –    1551,79 zł - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rury PVC Ø 160 o długości 2 m do zasilenia budynku położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 2715 (ul. Orzeszkowej),
  –    3289 zł - wykonanie przyłącza wodociągowego do zasilenia budynku położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 3015 (ul. Glinki), z rury PE Ø 32 o długości 9 m,
  –    24 534,48 zł - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rury PVC Ø 200 typ S SDR 34 o długości 158 m do zasilenia budynku położonego na nieruchomości gruntowej nr ewid. 1240 (ul. Uszyńska).

 • Budowa linii oświetlenia drogowego we wsi Bujenka – 35 151,85 zł

  W ramach zadania zamontowano pięć latarń z oprawą LED na istniejących słupach przy drodze wojewódzkiej nr 681 we wsi Bujenka. Zamocowane oprawy oświetleniowe typu LED CORONA LITE 65W odznaczają się wysoką skutecznością świetlną i wysoką klasą energetyczną, a zastosowane w niej kierunkowe matryce soczewkowe umożliwiają najwydajniejsze oświetlenie drogi. Oświetlenie tego odcinka drogi poprawiło bezpieczeństwo pieszych, a poprzez oświetlenie miejsca przystankowego, także osób korzystających z komunikacji autobusowej. Koszt inwestycji wyniósł 35 151,85 złotych i został pokryty w całości ze środków własnych Gminy Ciechanowiec.

 • Wymiana pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej wsi Wojtkowice Stare – 16 300 zł

 • Poprawa stanu technicznego hydrowęzła i rzeki Nurzec w Ciechanowcu – czyszczenie zalewu – 14 999,99 zł

  Ze środków budżetu Gminy Ciechanowiec została opracowania dokumentacja projektowa dotycząca odmulenia rzeki Nurzec w km 15+590 – 15+750 i dna zbiornika wodnego na odcinku przyległym w Ciechanowcu, natomiast zleceniodawcą i inwestorem prac był Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku sprawujący zarząd nad wodami w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego. Prace polegały na usunięciu namułu i rumoszu z koryta rzeki Nurzec (na prawo od trasy koryta) i dna zbiornika wodnego przyległego do odmulanego odcinka rzeki.