Jak otrzymać świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus"?
29.03.2016.
Jak otrzymać świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus"?
WNIOSEK

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej (wzór wniosku został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze Dz. U. 2016, poz. 214). Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajduje się:

- informacja jak "krok po kroku" wypełnić wniosek

- przykładowo wypełnione wnioski  o "Rodzina 500 plus" 

Na tej samej stronie mogą także państwo pobrać do wypełnienia wniosek o rodzina 500 plus wraz z wymaganymi załącznikami.

Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, ponieważ w tym wypadku nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziecko będzie musiał dołączyć do wniosku:
- oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody
- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody
- dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Przykład: Ojciec wystąpił z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w kwietniu 2016 r. Jednocześnie we wniosku zaznaczył, że w rodzinie miała miejsce sytuacja uznawana za utratę dochodu (matka dziecka pobierała w 2014 r. zasiłek dla bezrobotnych, a po upływie okresu pobierania zasiłku pozostaje osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku). Ustalając dochód rodziny nie należy zatem uwzględniać dochodu osiągniętego w 2014 r. przez matkę dziecka z tytułu otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (patrz art. 2 pkt 19 lit. b Ustawy).
 
Przy składaniu wniosku elektronicznego dokumenty będą mogły być dołączone jako elektroniczne załączniki. 
 
GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek należy złożyć w gminie, w której mieszkamy. Mieszkańcy Gminy Ciechanowiec składają wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, który będzie prowadził postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego. Wniosek będzie można złożyć w Ośrodku, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Jeśli osoba składająca wniosek przebywa zagranicą - w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

TERMINY I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Jeśli wniosek zostanie prawidłowo złożony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r.) to świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. będzie wypłacone w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Natomiast jeśli rodzina złoży wniosek po trzech miesiącach od startu programu, to decyzja i wypłata świadczenia będą uzależnione od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 10 dnia miesiąca (włącznie), to wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.
 
Więcej informacji na www.bialystok.uw.gov.pl oraz www.mpips.gov.pl


                             

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
Marzena Kryńska