X Sesja Rady Miejskiej
30.10.2015.

Na X sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni wysłuchali sprawozdania z pracy burmistrza między sesjami, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy i dokonali wyboru ławników do Sądu Rejonowego.

W trakcie obrad radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz wynikającą z niej uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2015-2030, a także uchwalili „Program Współpracy w 2016 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Na sesji radni dokonali wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem na kadencję w latach 2016-2019. Kandydatów na ławników można było, zgodnie z Ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgłaszać do 30 czerwca ostatniego roku kadencji, tj. 30 czerwca 2015 r. Do Rady Miejskiej w Ciechanowcu wpłynęły trzy kandydatury: Cecylii Szmurło zgłoszonej przez Stowarzyszenie Rodzina, Wiesławy Karolewskiej zgłoszonej przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz Iwony Sylwii Pożogi-Protaziuk zgłoszonej przez 50. osobową grupę mieszkańców gminy Ciechanowiec.

Na trzynastu radnych obecnych na obradach Rady Miejskiej 10 radnych zagłosowało na Iwonę Sylwię Pożogę-Protaziuk, 8 oddało głosy na Cecylię Szmurło i 6 na Wiesławę Karolewską. W związku z powyższym radni podjęli uchwałę o wybraniu na funkcję ławnika Iwony Sylwii Pożogi-Protaziuk i Cecylii Szmurło.

Po rozpatrzeniu i przyjęciu uchwał radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2014/2015, odpowiedzi burmistrza na zapytania radnych oraz omówili sprawy różne.