VI Sesja Rady Miejskiej
30.04.2015.


Obrady VI sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się od wysłuchania sprawozdań i podjęciu uchwał. W sesji uczestniczył członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, który mówił  o sprawach związanych z Ciechanowcem, dotyczących modernizacji i remontów dróg wojewódzkich oraz innych zadaniach będących w kompetencji Sejmiku.

Radni podjęli uchwały uznające za niezasadne trzy skargi na działalność Burmistrza Ciechanowca i jedną skargę na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łempicach. Podjęli też uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec.

W dalszej części sesji dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE omówił "Informację z realizacji utrzymania czystości i porządku w Gminie Ciechanowiec działalność bieżącą i wynik finansowy PRK FARE", a dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła "Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2014 roku" oraz "Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Ciechanowiec".