Kolejna edycja Nagrody Honorowej "Świadek Historii"
19.02.2015.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do zgłaszania kandydatów do VII edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego szczególnie zasłużonym dla upamiętniania najnowszej historii Narodu Polskiego (od 1939 r.) oraz wspierającym pion edukacyjny białostockiego Oddziału IPN w realizacji ustawowej działalności, w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie; w przypadku instytucji wymagana jest zgoda jej kierownika).

Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia.

Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz. Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie Laureatów, można zgłaszać powtórnie. Ponowne przesyłanie uzasadnienia (jeśli nie zawiera ono nowych treści) nie jest wówczas wymagane. W roku 2015 r. zostanie przyznanych nie więcej niż sześć Nagród.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą bądź zgłaszać osobiście do 31 marca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) w białostockim oddziale IPN (ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok).  Dodatkowych informacji udziela Tomasz Danilecki, tel. 85 664 57 82 lub 662 164 269. Formularze dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej: http://www.ipn.gov.pl/ w zakładce: Konkursy i nagrody.

Wniosek o przyznanie nagrody

                                                                   

Oddział IPN w BiałymstokuNagroda Honorowa "Świadek Historii"