Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
18.11.2014.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Sejmik Województwa Podlaskiego po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, uchwalił roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Roczny program współpracy zawiera zbiór zadań publicznych, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym oraz zasady i inne formy współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.

Po raz pierwszy program zawiera dwa załączniki: harmonogram konkursów oraz procedury przyznawania i rozliczania dotacji na zadania publiczne w urzędzie marszałkowskim.

Warto przygotować się do konkursów ofert. Pierwsze nabory zostaną ogłoszone już w listopadzie 2014 r., m.in. na Wrotach Podlasia.

Na pytania odpowiada dr Eliza Szadkowska - Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 85 66 54 103, e-mail: ngo.podlaskie@wrotapodlasia.pl.

Program Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2015 r.
Załącznik nr 1 - Postępowanie w sprawie udzielenia dotacji
Załącznik nr 2 - Harmonogram konkursów