Dożywianie dzieci w Gminie Ciechanowiec
10.03.2014.

Polityka społeczna ma na celu przede wszystkim dobro rodziny. Jej przesłanki tkwią w założeniach światopoglądowych, uznających rodzinę za najważniejszą komórkę w społeczeństwie, która odgrywa podstawową rolę w procesie wychowywania dzieci i młodzieży.

Przyjmując, że w przyszłości przyniesie pożądany efekt, powinna być realizowana zgodnie z ładem społecznym opartym na poszanowaniu praw człowieka, akceptacji wartości rodziny i dbałości państwa o dobro wspólne. Jednym z wdrożonych programów wspierania rodziny w naszym kraju jest wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r.

Realizatorami Programu jest m.in. Gmina Ciechanowiec przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. W ramach Programu wsparcia udziela się w szczególności dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pomoc w formie gorącego posiłku udzielana była dzieciom uczęszczającym do Przedszkola w Ciechanowcu, uczniom Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz ZSOiZ w Ciechanowcu, uczniom pochodzącym z naszej gminy a uczęszczającym do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grodzisku, uczniom Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce, uczniom zamieszkującym w bursach szkolnych w Białymstoku oraz wychowankom przebywającym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu, Instytucie Głuchoniemych w Warszawie oraz Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Pomoc w formie II śniadania (bułeczka, jogurt), udzielana była uczniom Szkół Podstawowych w Łempicach i Radziszewie Starym.

Jak wynika z powyższego w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oprócz dożywiania dzieci uczęszczających do szkół w formie gorącego posiłku czy II śniadania, przyznano również pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Ogólnie w 2013 r. programem objęto 220 osób w tym 181 uczniów.