XXXVI sesja Rady Miejskiej
25.02.2014.

Obrady pierwszej w 2014 roku sesji Rady Miejskiej zaczęły się od uroczystości uczczenia minutą ciszy zmarłego kilka dni temu radnego Jana Pawła Grabowskiego, który pełnił tę funkcję od 2006 roku.

W dalszej części posiedzenia Rada Miejska zdecydowała o zatwierdzeniu planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok i o przyjęciu Programu Osłonowego w Gminie Ciechanowiec dla potrzeb realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, wraz z określeniem zasad zwrotu wydatków i podwyższeniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych tym programem. Podjęto uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej; wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 rok i zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ciechanowiec i Gminą Perlejewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Wojtkowice-Glinna kol., gm. Ciechanowiec.

Radni przyjęli także sprawozdania z pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady w ubiegłym roku oraz informacje z realizacji uchwał i wniosków Rady Miejskiej i wniosków Komisji Rady.

W czasie obrad przedstawiciel firmy J.K.P. Strawberry przedstawił ofertę pracy sezonowej przy zbiorze truskawek i innych pracach na plantacjach w miejscowości Rzeczki gm. Ciechanów, w okresie od 1 czerwca do 15 lipca br.