Przebudowa i remont ulic: Glinki, Wiatraczna i Pińczowska w Ciechanowcu
31.07.2013.


Logo NPPDL


Przebudowa i remont ulic: Glinki, Wiatraczna i Pińczowska w Ciechanowcu

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” i środków Powiatu Wysokomazowieckiego.

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy 3 dróg gminnych: Nr 108901B – ul. Glinki, Nr 108934B – ul. Wiatracznej, Nr 108919B – ul. Pińczowskiej (odc. I w km rob. 0+000 – 0+125 i odc. III w km rob. 0+000 – 0+088), położonych na terenie miasta Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. Przebudowę drogi gminnej Nr 108901B – ul. Glinki w Ciechanowcu w km rob. 0+000 – 0+085 o długości 85,0 m.

Zakres robót obejmuje: rozbiórkę: nawierzchni betonowych i bitumicznych na wjazdach, wykonanie warstwy odcinającej z piasku, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej, wykonanie najazdu i zjazdu wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych – nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej, oznakowanie pionowe i poziome.

2. Przebudowę drogi gminnej Nr 108934B – ul. Wiatraczna w Ciechanowcu w km rob. 0+000 – 0+091 o długości 91,0m.

Zakres robót obejmuje: rozbiórkę: nawierzchni betonowych i bitumicznych na wjazdach, wykonanie warstwy odcinającej z piasku, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej, wykonanie najazdu i zjazdu wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych – nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej, oznakowanie pionowe i poziome.

3. Remont drogi gminnej Nr 108919B – ul. Pińczowska w Ciechanowcu odc. I w km rob. 0+000 – 0+125 i odc. III w km rob. 0+000 – 0+088 o łącznej długości 213,0 m.

Zakres robót obejmuje: rozbiórkę: nawierzchni betonowych na wjazdach, nawierzchni bitumicznych i krawężników, wykonanie warstwy odcinającej z piasku, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej, ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni jezdni (odc. III) z betonu asfaltowego,wykonanie chodników z kostki betonowej (odc. I i III) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie zjazdów (odc. I i III) i placu manewrowego (odc. III) z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej, oznakowanie pionowe i poziome.

Zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2013 r.