PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego
30.07.2013.


Loga projektu

PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Europartner AKIE
Partnerzy projektu: Gmina Ciechanowiec oraz Fundacja Biznes i Prawo

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Innowacyjnym celem projektu jest wypracowanie, upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu polityki w województwie podlaskim kompleksowego produktu, który składa się z ulepszonych bądź nowych rozwiązań w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego z NGO tj. produkt finalny oraz strategii wdrażania produktu finalnego.

Zadania podejmowane w projekcie:

1.11.2012–31.03.2013 - Pogłębiona analiza i diagnoza problemu – przeprowadzenie badań „desk research”, badań ilościowych (dotyczących stanu faktycznej współpracy JST i NGO), badania jakościowe. Z badań ilościowych i jakościowych powstaną szczegółowe raporty. W dalszej kolejności skonstruowany zostanie raport ogólny zawierający wszystkie istotne informacje dotyczące ogółu badanych. Raport końcowy zawierać będzie wnioski i rekomendacje w odniesieniu do całego województwa podlaskiego.

1.03.2013–31.07.2013 - Opracowanie wstępnej wersji produktu i strategii wdrażania – zadanie będzie realizowane przez Grupę Roboczą złożoną z 1 przedstawiciela lidera oraz po 1 przedstawicielu partnera, a także ekspertów merytorycznych. Spotkanie grupy roboczej będą opierać się na opracowaniu założeń dla I wersji produktu finalnego oraz strategii wdrażania. Produkt zostanie zrecenzowany przez 3 ekspertów, po 1 z zakresu funkcjonowania NGO, administracji samorządowej oraz pod kątem prawnym. Zostaną opracowane i wydrukowane broszury w 500 egzemplarzach zawierających informację nt. wstępnej wersji produktu finalnego.

1.10.2013–30.06.2014 - Testowanie wstępnej wersji produktu finalnego – po zatwierdzeniu strategii wdrażania, testowanie odbywać się będzie niezależnie w 2 wybranych gminach przez 12 miesięcy. Celem testowania będzie zweryfikowanie opracowanych narzędzi w praktyce i wprowadzenie niezbędnych korekt do produktu. Po skorygowaniu produktu finalnego zostanie przeprowadzona konferencja upowszechniająco-edukacyjna dla przedstawicieli jednostek publicznych, prezentująca wyniki testowania.

30.06.2014–30.10.2014 - Analiza efektu testowania i korygowania produktu – po zakończeniu testowania wstępnej wersji produktu wyniki przeprowadzonych testów zostaną przeanalizowane przez Grupę Roboczą oraz ekspertów, którzy wprowadzą modyfikację do produktu. Następnie produkt zostanie poddany ewaluacji . Wyniki ewaluacji zostaną upowszechnione na stronie www projektu.

1.11.2014–28.02.2015 - Upowszechnianie i włączanie produktu do głównego nurtu – organizacja 3 konferencji na których przedstawiona zostanie koncepcja i etapy realizacji projektu, doświadczenia użytkowników, poprowadzone warsztaty z zakresu wdrożenia produktu, a także panele dyskusyjne.

Grupa docelowa
- Jednostki Samorządu Terytorialnego – 118 gmin województwa podlaskiego, które w chwili obecnej nie zlecają wykonywania zadań NGO, bądź realizują te zadania w niewystarczający sposób.
- NGO – mogące podjąć się realizacji zadań zleconych przez JST z terenu województwa podlaskiego, które identyfikują problemy we współpracy z JST w zakresie Wieloletniego Kontraktowania.

Okres realizacji projektu od 01.11. 2012 r.  do 30.04.2015 r.
Kwota projektu: 1 857 910,00 PLN