Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna

 

Logo 


Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne
Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne

Projekt pn: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej-realizacja I i II etapu” przewiduje budowę sieci dystrybucyjnej, dostępnej na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zarządzanej przez niezależnego operatora nie prowadzącego działalności na rynku detalicznym. Sieć powstanie na terenie 13 gmin powiatu siemiatyckiego, bielskiego oraz wysokomazowieckiego. Sieć budowana będzie w następujących samorządach: Gmina Drohiczyn, Gmina Ciechanowiec, Gmina Dziadkowice, Gmina Grodzisk, Gmina Mielnik, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec - Stacja, Gmina Siemiatycze, Gmina Perlejewo, Miasto Brańsk, Gmina Brańsk, Gmina Rudka. Projekt w części inwestycyjnej składać się będzie z następujących elementów:

– Budowa infrastruktury światłowodowej.
– Dostawa, instalacja, uruchomienie światłowodowych urządzeń aktywnych.
– Dostawa, instalacja, uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).
– Dostawa, instalacja i uruchomienie Centrum Nadzoru Sieci.

Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą 39 466 401,32 PLN.

Projekt realizowany jest w partnerstwie na mocy porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zawartego dnia 28 stycznia 2010 r. w Siemiatyczach oraz aneksu zawartego dnia 21.02.2010 r. w Drohiczynie pomiędzy 13 jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach porozumienia ustalono iż Liderem Projektu będzie Gmina Drohiczyn. Pozostałe strony przyjmują status Partnerów.  Lider będzie reprezentował wszystkie umawiające się strony, będzie odpowiadał za sprawozdawczość, rozliczenie i zarządzanie w trakcie realizacji przedsięwzięciem.

Źródła finansowania:
– Dofinansowanie EFRR i budżet państwa - 33 546 441,12 PLN.
– Wkład własny z budżetów gmin - 5 919 960,20 PLN.

Okres realizacji:
– prace przygotowawcze: I kw. 2010-II kw. 2013.
– prace inwestycyjne: III kw. 2013-IV kw. 2014.
– zakończenie realizacji projektu: I kw. 2015.

Celem głównym projektu jest stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej, zapewniającej obsługę nowoczesnych usług szerokopasmowych na potrzeby jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem.

Cele bezpośrednie:
– Stworzenie warunków dostępu do Internetu szerokopasmowego poprzez budowę szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej.
– Poprawa warunków dostępu do Internetu poprzez utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (bezpłatne korzystanie).
– Poprawa poziomu życia mieszkańców i aktywizacja społeczności lokalnych poprzez włączenie w globalną sieć.
– Aktywizacja zawodowa (ułatwienie aktywności osób niepełnosprawnych oraz wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy poprzez wzrost możliwości świadczenia telepracy).
– Podniesienie poziomu edukacji.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:
– Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego – 437 km.
– Ilość uruchomionych PIAP – 387 szt.
– Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu – 387 szt.
– Liczba wybudowanych aktywnych punktów dystrybucyjnych – 100 szt.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:
– Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – 35 szt.
– Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – 13 szt.
– Liczba korzystających z PIAP– 3750 osób.

Przedstawiony wariant realizacji Projektu jest wynikiem wielomiesięcznych prac eksperckich, których uwieńczeniem było opracowanie Studium Wykonalności Projektu. Wybrany wariant Projektu niesie ze sobą konieczność uzyskania decyzji Komisji Europejskiej, w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 659/1999.

Stopka