XXX sesja Rady Miejskiej
23.04.2013.

Na XXX sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Ciechanowiec ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjęli sprawozdania z realizacji w roku 2012 Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2012 roku wraz z oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Ciechanowiec.

Podsumowania roku 2012 w Gminie Ciechanowiec w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej dokonali uczestniczący w sesji przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem i Powiatowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem nadkomisarz Grzegorz Mierzejewski przedstawił "Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Ciechanowiec w 2012 roku". Najczęstsze zagrożenia na terenie gminy wiązały się w 2012 r. z przestępstwami i wykroczeniami drogowymi, szczególnie popełnianymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu oraz przestępstwami kryminalnymi - rozbojami, kradzieżami z włamaniem i kradzieżami mienia: narzędzi rolniczych, elektronarzędzi, pieniędzy i biżuterii.

W 2012 r. było 57 kolizji drogowych i 5 wypadków, w których rannych zostało 5 osób. Zatrzymanych zostało 45 nietrzeźwych kierowców, ponadto najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych było: niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (4), zwierzęta na drodze (8), niedostosowanie prędkości do warunków jazdy (14), nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (8), nieprawidłowe manewry: wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, cofanie, skręcanie (18).

Przestępstw kryminalnych było 21 - 7 kradzieży, 7 kradzieży z włamaniem, 3 rozboje i 4 uszkodzenia mienia, a także 1033 wykroczenia - przeciwko obyczajności publicznej 19, przeciwko mieniu 6, przeciwko porządkowi publicznemu 146, przeciwko bezpieczeństwu na drogach 810, kradzieży 8 i 44 inne wykroczenia. Funkcjonariusze Policji przeprowadzili też 655 interwencji - 114 domowych, 22 w miejscach publicznych i 519 innych.

Podsumowując nadkomisarz Grzegorz Mierzejewski powiedział, że na terenie gminy Ciechanowiec przestępstwa zdarzały się sporadycznie i miały charakter jednostkowy, jednakże należy nadal podejmować działania mające na celu skuteczne zapobieganie kradzieży, gdyż ciągle istniejący w społeczeństwie wiejskim nawyk pozostawiania maszyn i urządzeń bez odpowiedniego nadzoru czy też zabezpieczenia sprzyja kradzieżom. Wnioskiem z podsumowania jest też konieczność zwiększonej liczby patroli w celu eliminowania nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego oraz ograniczenia wypadków i kolizji drogowych.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem brygadier Tomasz Sieńczuk przedstawił "Informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Ciechanowiec". Podstawowym zabezpieczeniem na terenie powiatu wysokomazowieckiego jest przede wszystkim Komenda Powiatowa PSP oraz 73 jednostki OSP, w tym działające na terenie gminy Ciechanowiec 2 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - OSP Ciechanowiec i OSP Pobikry, 7 jednostek typu "S" (posiadające samochód pożarniczy) i 3 jednostki typu "M" (posiadające motopompę pożarniczą).

W 2012 r. na terenie gminy Ciechanowiec powstało 88 zdarzeń - 65 miejscowych zagrożeń, 2 średnie pożary i 21 małych. Wysokość strat to 352,9 tys. zł a wartość uratowanego mienia to 1577 tys. zł.
OSP Ciechanowiec interweniowała 81 razy, Pobikry 8, Kozarze 6, Bujenka 6, Tworkowice 1, Wojtkowice Stare 1 i Radziszewo-Króle 1. Straż pożarna w 2012 r. przeprowadziła kontrole sprawdzające w 7 obiektach użyteczności publicznej, 1 kontrolę sprawdzającą, 1 doraźną i 3 odbiory obiektów, stwierdzając 13 uchybień i wydając 5 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości oraz zajmując 2 pozytywne i 2 negatywne stanowiska w sprawie pozwolenia na użytkowanie.

Brygadier Tomasz Sieńczuk przedstawił też podsumowanie wyposażenia i wyszkolenia jednostek OSP KSRG Ciechanowiec i Pobikry. Obie jednostki potrzebują jeszcze uzupełnienia środków ochrony indywidualnej wraz z uzbrojeniem osobistym do 12 kompletów oraz zwiększenia ilości strażaków przeszkolonych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, współpracy z LPR (Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym), z zakresu ratownictwa technicznego, kierowców konserwatorów sprzętu OSP oraz dowódców, naczelników i szeregowych.

Sołtys Marcin Kamiński w imieniu mieszkańców Ciechanowczyka zgłosił zastrzeżenia do planowanej w okolicy wsi budowy elektrowni wiatrowej, skarżąc się na brak wcześniejszej informacji o możliwości stania się „stroną” w postępowaniu, a co za tym idzie na brak możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do raportu środowiskowego dotyczącego planowanej inwestycji.