Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.05.2013.


W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wejściem w życie:
- uchwały nr 153/XXIX/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1679),
- uchwały nr 154/XXIX/13 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1680),

Burmistrz Ciechanowca informuje, że wzór deklaracji określony ww. uchwałą dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec oraz w wersji elektronicznej na stronie Miejskiego Portalu Internetowego:

 wzór deklaracji                               uchwała określająca wysokość stawek

Deklaracje należy składać do dnia 31 maja 2013 roku osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, przesyłać pocztą na ww. adres Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu lub przesłać na adres e-mailowy: info@ciechanowiec.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Deklaracje składane w wersji elektronicznej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Pozostałe uchwały określające wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami są dostępne poniżej do pobrania:
 
uchwała nr 110/XXIII/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 29.10.2012 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3469,

uchwała nr 127/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 28.11.2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec - Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4120,

uchwała nr 128/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 28.11.2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3705,

uchwała nr 129/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 28.11.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4121,

uchwała nr 130/XXIV/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 28.11.2012 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi - Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1.