Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
09.09.2013.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w ramach współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku, powołał w 2011 roku do działania Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień „Etap”.

W Ciechanowieckim Młodzieżowym Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień „ETAP” porad udziela i prowadzi terapię certyfikowany terapeuta uzależnień, na co dzień pracujący w NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku.

Działalność Punktu finansowana jest z budżetu gminy, a pomoc wszystkim potrzebującym udzielana jest bezpłatnie.

Adresatami pomocy jest młodzież eksperymentująca lub uzależniona od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz członkowie ich rodzin. Formy pomocy to:
- poradnictwo,
- terapia indywidualna, 
- konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych itp.,
- edukacja w zakresie przyczyn, faz, mechanizmów i skutków uzależnień.

Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień „Etap” działa w Świetlicy Organizacji Społecznych przy ul. Mickiewicza 29 A (budynek Przedszkola w Ciechanowcu - wejście od podwórza)
w godzinach 9.00 – 14.00.
               
Terminy spotkań w 2013 roku:

12 kwietnia
17 maja
14 czerwca
20 września
11 października
22 listopada
13 grudnia
    
Zapisy telefoniczne pod nr telefonu 86 277 12 57 wew. 12