Można już podłączać się do nowej kanalizacji sanitarnej
12.11.2012.

Gmina Ciechanowiec od 2009 roku realizuje projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu" dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to 6 809 692,25 zł, z czego kwota dofinansowania (w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych) wyniesie 5 693 837,04 zł, a wkład własny gminy (15% wydatków kwalifikowalnych) 1 004 794,80 i 111 060,41 zł wydatków niekwalifikowalnych.

Realizacja projektu zaplanowana została w kilku etapach. Pierwszym była przebudowa 295 m kolektora sanitarnego w ulicy Wspólnej w Ciechanowcu, która kosztowała 504 047,26 zł i została wykonana w terminie 10 sierpnia 2009 – 22 października 2009 roku.

Drugi etap - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu" został podzielony na dwie części, z których pierwsza o wartości 435 050,62 zł trwała od 15 lipca 2011 do 30 września 2011 roku. W tym czasie zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej, ul. Szkolnej i pl. Odrodzenia, oraz budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Przechodniej. Szacunkowa liczba osób jakie skorzystają z 1,11 km nowej kanalizacji sanitarnej to 88 osób, a z 0,09 km sieci wodociągowej – 13. Druga część tego etapu była realizowana w tym roku. Za sumę 1 466 245,26 zł wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Kościelnej, Sienkiewicza, Ogrodowej, Parkowej, Wińskiej, Długiej, Szerokiej i Wąskiej, o długości 5,49 km, dla około 710 osób. Wszystkie formalności związane z zakończeniem tego etapu zostały już sfinalizowane i mieszkańcy posesji położonych przy tych ulicach mogą już podłączać się do sieci. Przypominamy, że przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z obowiązującym "Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec" jest obowiązkowe w terminie 6 miesięcy od jej wybudowania.

Ostatnim etapem projektu jest "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu", która będzie kosztować 4 022 972,07 zł. Prace rozpoczęły się 14 sierpnia tego roku i potrwają do  16 grudnia 2013 roku. W tym czasie zostanie wykonany nowy bioreaktor przepływowy z niskoobciążonym osadem czynnym i symultaniczną stabilizacją tlenową osadu nadmiernego w reaktorze. Bioreaktor będzie zawierał komorę niedotlenioną (KN), zaadaptowaną z istniejącego zbiornika żelbetowego, oraz dobudowane dwie komory natleniania osadu czynnego (KNO) zespolone z osadnikami wtórnymi, pompownią recyrkulacyjną i zagęszczaczami osadu nadmiernego. Ze względów funkcjonalnych, jak również ze względów energooszczędnych, pomiędzy komorą niedotlenioną, a komorami natleniania osadu zlokalizowane zostanie pomieszczenie dmuchaw i prasy taśmowej wraz z osprzętem i przyczepą na osad. Rozwiązanie takie w warunkach zimowych zminimalizuje konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów ogrzewania stacji odwadniania osadu oraz korzystnie wpłynie na utrzymanie wyższej temperatury ścieków w reaktorze.