Historia Ciechanowca do 1989 roku
03.09.2012.

logotypy

Historia Ciechanowca do 1989 roku  
Ukazało się drugie wydanie monografii Ciechanowca autorstwa historyka Norberta Dariusza Tomaszewskiego.

Jak napisał we wstępie autor: W ciągu czterech lat, które upłynęły od momentu wydania pierwszej monografii Ciechanowca, pojawiła się potrzeba wprowadzenia do niej szeregu zmian i uzupełnień. Po pierwsze – odkryto kolejne dokumenty związane z historią grodu nad Nurcem, pojawiły się nowe opracowania na tematy ciechanowieckie, zweryfikowano niektóre historyczne wydarzenia, o których istniały niepełne lub sprzeczne informacje. Po wtóre – czytelnicy, zwłaszcza ci młodsi, pragnęli poznać dzieje swojego rodzinnego miasta w burzliwych latach powojennych.

Kolejna monografia Ciechanowca, doprowadzona do 1989 roku, ma za zadanie spełnić oczekiwania czytelników, którzy mogli odczuwać pewien niedosyt po przeczytaniu pierwszego wydania. Autor zdaje sobie sprawę, że nie wszystko zostało w niej opisane, ale nie zawsze było to możliwe. Pozostało sporo niewykorzystanego materiału, archiwaliów, wycinków prasowych, nagrań audio i video, opisującego niezwykle ciekawe wydarzenia. Z drugiej strony jest pewna ilość zagadnień, do pełnego opisania których brak jest źródeł (lub też nie zostały one odkryte).

Tym razem książka nosi tytuł "Historia Ciechanowca do 1989 roku" i składa się z 12 rozdziałów:
I. Położenie miasta i gminy Ciechanowiec. Opis terenu, środowisko naturalne,
II. Na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim. Najdawniejsze dzieje Ciechanowca (do końca XIV wieku),
III. Pomiędzy Mazowszem a Wielkim Księstwem Litewskim (od XIV wieku do 1569 roku),
IV. Czasy Rzeczypospolitej Szlacheckiej (1569–1795),
V. Lata niewoli narodowej (1795–1918),
VI. W II Rzeczypospolitej (1918/1919–1939),
VII. Wojna i okupacje (1939–1944),
VIII. Pierwsze lata powojenne (1944–1947),
IX. Od referendum ludowego do października (1947–1956),
X. Lata małej stabilizacji (1956–1972),
XI. Dekada polityki sukcesu (1972–1981),
XII. Od wprowadzenia stanu wojennego do wyborów czerwcowych (1981–1989).

Tak jak poprzednio lekturę ułatwiają indeksy - osobowy i miejscowości, a zamieszczone w aneksach wybrane dokumenty związane z Ciechanowcem czy wspomnienia mieszkańców Ciechanowca, pozwalają na samodzielne dokonanie analizy materiału i skonfrontowanie jej z interpretacją autora. Całość uzupełniają: spis właścicieli miasta i ciechanowieckich proboszczów, notki biograficzne Honorowych Obywateli Ciechanowca oraz bogata bibliografia źródeł archiwalnych i bibliotecznych, na podstawie których monografia została napisana.

Książka wydana została w "Libra s. c. Wydawnictwo i Drukarnia PPHU" w Białymstoku. Współwydawcą jest Urząd Miejski w Ciechanowcu. Konsultacja naukowa: prof dr. hab. Adam Czesław Dobroński i prof dr. hab Zbigniew Wójcik, korekta: prof. dr. hab. Dorota Rembiszewska, Mirosław Reczko i Olga Regina Tomaszewska, projekt okładki: Zbigniew Poniatowski. Publikacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Punkt Informacji Turystycznej
 pl. 3 Maja 31, tel. 507 793 404