XVII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu
28.03.2012.
 
XVII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu 

Po otwarciu obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu, uzupełnieniu porządku dziennego i jego przyjęciu oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni wysłuchali sprawozdania z prac pomiędzy sesjami.

Burmistrz Ciechanowca poinformował, że:
- zakończono II etap modernizacji synagogi na potrzeby COKiS;
- wznowiono prace przy kanalizacji sanitarnej na "Polkach";
- zakończyły się walne zebrania ochotniczych straży pożarnych;
- w wyniku przeprowadzonych wyborów nowym sołtysem w Radziszewie Starym została p. Krystyna Twarowska;
- 26 marca nastąpi otwarcie ofert na wykonanie boisk trawiastych w Łempicach i Radziszewie Starym, a 28 marca na wykonanie boiska w Pobikrach;
- wniosek o płatność za prace modernizacyjne w świetlicach wiejskich w Kozarzach, Radziszewie-Sieńczuchu i Czajach-Wólce został rozpatrzony pozytywnie;
- RIO przekazało zalecenia pokontrolne po kompleksowej kontroli finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., została sporządzona odpowiedź Burmistrza w sprawie zaleceń pokontrolnych, dokumenty dostępne są w BIP Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu;
- zakończył się drugi proces cywilny przeciwko byłemu dyrektorowi COKiS, sąd nakazał zapłacenie 52 983 zł, które zostały już zapłacone;
- delegacja z Ciechanowca uczestniczyła w święcie polskiej Szkoły Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach na Litwie - tym razem został przekazany sprzęt komputerowy i telewizyjny ofiarowany przez stowarzyszenie Edukator i firmę ubezpieczeniową InterRisk;
- Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego planuje sesję wyjazdową na Litwie, by nawiązać bezpośrednie kontakty ze środowiskami polonijnymi, gospodarczymi i samorządowymi oraz udzielić wsparcia polskiej szkole a także zainteresować inne podlaskie gminy niesieniem pomocy Polakom na Litwie;
- od 1 marca ponownie działa Poradnia Rehabilitacyjna w Ciechanowcu, ponieważ obecnie przewidziane jest jej działanie tylko do 30 maja, planowane jest spotkanie przedstawicieli Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu ze Starostą Wysokomazowieckim, delegatami Rady Powiatu, dyrektorem Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem i wójtami ościennych gmin korzystających z usług ciechanowieckiego szpitala.

Radni podjęli uchwały w sprawach: wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji  z wnioskiem o ustalenie granic miasta Ciechanowiec poprzez wyłączenie z granic miasta miejscowości Ciechanowczyk, część miasta Ciechanowiec; wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zmiany określenia rodzaju miejscowości Ciechanowczyk z części miasta Ciechanowiec na wieś Ciechanowczyk; zmian w budżecie gminy na 2012 r.;  zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2022 oraz wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej spośród korespondencji wpływającej do biura Rady przedstawiła: odpowiedź Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, która ze względów finansowych nie przewiduje otwarcia punktu rejestracji zwierząt w Ciechanowcu; odczytała prośbę mieszkańców ul. Żwirki i Wigury o remont ich ulicy i wniosek sołtysów o podwyższenie diet sołtysów i członków rad sołeckich do wysokości 50% diet radnych Rady Miejskiej.

XVII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

XVII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

XVII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

XVII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. Z. Poniatowski MPI