Skuteczne NGO
16.03.2012.

Pod koniec 2011 roku Gmina Ciechanowiec rozpoczęła realizację projektu „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt skierowany jest do osób działających lokalnie zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i grupach nieformalnych, funkcjonujących na terenie Gminy Ciechanowiec. W ramach projektu została utworzona Grupa Planowania Strategicznego, która na cotygodniowych spotkaniach dokonuje diagnozy sytuacji NGO, opracowuje analizę SWOT i definiuje problemy pojawiające się we współpracy organizacji z samorządem. Na podstawie wniosków wypracowanych przez Grupę Planowania Strategicznego opracowana zostanie Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012–2017.

Realizacja tego projektu niewątpliwie przyczyni się do zdefiniowania kluczowych priorytetów w zakresie współpracy samorządu gminnego i lokalnych NGO, polepszenia komunikacji i ustanowienia stałego forum dialogu i współpracy pomiędzy urzędnikami a członkami organizacji pozarządowych.


Skuteczne NGO

Skuteczne NGO

fot. A. U. Kieliszek MPI