Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
14.02.2012.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.
 
Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Działania realizowane w ramach Programu mają w szczególności:
- zapewnić pomoc w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, szczególnie osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym 
- zmierzać do rozwoju i wykorzystania bazy żywieniowej w gminach, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków.

Formy pomocy
Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania może odbywać się w formie:
- zakupu posiłków, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku,
- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego),
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub  dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Oznacza to, że z nieodpłatnej pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 526,50 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 715,50 zł.  

Wszelkie informacje odnośnie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz możliwości skorzystania z pomocy można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 oraz pod numerem tel. (86) 277 12 57