Ostatnia sesja Rady Miejskiej w tym roku
30.12.2011.


Odbyła się XIV, ostatnia tegoroczna sesja Rady Miejskiej. Radni w czasie posiedzenia zajęli się najważniejszym tematem dla gminy, czyli budżetem na 2012 rok.

Przewidywany budżet na 2012 rok jest tzw. budżetem nadwyżkowym, w którym planowane jest przeznaczenie nadwyżki dochodów nad wydatkami na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Oznacza to też, że nie planuje się zaciąganie nowych kredytów. Jak powiedział Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko omawiając plany budżetowe, obecne zadłużenie gminy w wysokości 47% (czyli 12 mln 916 tys.), w przyszłym roku ma być zmniejszone do 41%. W następnych latach też planowane są budżety nadwyżkowe, które będą sukcesywnie zmniejszały zadłużenie gminy. Wśród inwestycji planowanych na rok następny znalazło się dokończenie modernizacji sieci wodociągowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków, dokończenie remontu budynku dawnej synagogi z przeznaczeniem na Dom Kultury, budowa bulwarów nad ciechanowieckim zalewem i kilka odcinków dróg.

Oprócz tego uchwalony został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 roku, Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2017, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2022. Określono także stawki podatku od nieruchomości, zatwierdzono plan pracy rady na 2012 rok oraz dokonano ostatnich zmian w budżecie gminy na rok 2011.


XIV sesja Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski MPI