Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
20.09.2011.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu nawiązał współpracę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku i powołal do działania Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień „Etap”.

W Ciechanowieckim Młodzieżowym Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień „ETAP” porad udziela i prowadzi terapię certyfikowany terapeuta uzależnień, na co dzień pracujący w NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Białymstoku.

Działalność Punktu finansowana jest z budżetu gminy, a pomoc wszystkim potrzebującym udzielana jest bezpłatnie.

Adresatami pomocy jest młodzież eksperymentująca lub uzależnioniona od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz członkowie ich rodzin. Formy pomocy to:
- poradnictwo,
- terapia indywidualna, 
- konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych itp.,
- edukacja w zakresie przyczyn, faz, mechanizmów i skutków uzależnień.

Ciechanowiecki Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień „Etap” działa w Świetlicy Organizacji Społecznych przy ul. Mickiewicza 29 A (budynek Przedszkola w Ciechanowcu - wejście od podwórza)
w godzinach 9.00 – 14.00.
               
Terminy spotkań:

21 października 2011
18 listopada 2011
16 grudnia 2011
    
Zapisy pod nr telefonu 694 476 870.