Konkurs PO FIO 2011
18.01.2011.
Konkurs PO FIO 2011


Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze.
• podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2011 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

W roku 2010, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 576 projektów na kwotę 40 294 367,83 zł. 10 dofinansowanych podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2011 wynosi 60.000.000,00 zł, w tym 57.600.000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2.400.000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną. Jednocześnie, środki przeznaczone na dotacje w 2011 r. pomniejszone zostaną o zobowiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania II transzy dotacji podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2010 r. i wynoszą ok. 43 600 000,00 zł.

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

Oferenci mogą ubiegać się o dotację w wysokości:
— dla projektów „jednorocznych": od 10 tys. zł. do 300 tys. zł (w przypadku projektów „jednorocznych", wnioskowanie o dotację mniejszą niż 10 tys. zł lub większą niż 300 tys. zł spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych bez możliwości odwołania).
— dla projektów „dwuletnich": od 20 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).

Dla projektów od 10 tys. zł do 40 tys. zł wymagany wkład własny stanowi 10% wartości projektu środki własne niefinansowe lub finansowe. W projektach o wartości ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł wymagany wkład własny wynosi 10% wartości projektu środki własne finansowe, a w projektach o wartości ponad 150 tys. zł do 300 tys. zł wkład własny wynosi 20% wartości projektu środki własne finansowe.

Termin składania ofert: od 17 stycznia 2011 r. do 6 lutego 2011 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl.