Sołectwo Kosiorki


Obszarem działania sołectwa są wsie: Kosiorki i Gaj leżące nad Mścichówką. Wieś Kosiorki obejmuje powierzchnię 537 ha i zlokalizowana jest w południowej części gminy, przy drodze powiatowej Ciechanowiec – Kosiorki – Perlejewo.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciechanowiec miejscowość Kosiorki została zaliczona do Jednostki Rolniczej, obejmującej środkową i południowo-wschodnią część obszaru gminy i zawartej pomiędzy drogami relacji Ciechanowiec – Wojtkowice-Glinna i Ciechanowiec – Białystok oraz granicami administracyjnymi gminy.

W jednostce tej dominuje gospodarka rolna i leśna. Obszar charakteryzuje się wyższą jakością przestrzeni produkcyjnej (przewaga gleb III i IV klasy bonitacyjnej). W południowo-wschodniej części jednostki występuje znaczny udział terenów leśnych. Na całym obszarze prowadzona jest produkcja roślinna oraz hodowla bydła.

Jako jedna z niewielu miejscowości w gminie wieś Kosiorki charakteryzuje się rozproszoną zabudową kolonijną. Obszary miejscowości Kosiorki cechuje raczej średnia jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dobrze rozwiniętą hodowlą trzody chlewnej oraz wyposażeniem gospodarstw w infrastrukturę techniczną (wodociągi, drenacje). Występują tutaj również największe i najbardziej zwarte powierzchnie użytków zielonych, słabej jednak wydajności.

Podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej jest trzoda chlewna.
Obszar wsi wyposażony jest w sieć wodociągową opartą o zasoby ujęcia wody w Ciechanowcu.

Sołtys – Tomasz Gieros

Rada Sołecka – Bożena Grabarz
                              Wiesław Ambroziak

Radny – Stanisław Szczepan Kietliński

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 117
        Kosiorki – 89       
        Gaj – 28

Zabytki

Gaj – kapliczka, murowana, początek XX

Warto wiedzieć

Świetlica Wiejska w Kosiorkach– odnowiona w 2006 roku

Murarstwo – J. Kalinowski , Gaj;
Zakład projektowo - realizacyjny "Eko - WODEX",

HistoriaKosiorki, wieś włościańska, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w dawnej ziemi drohickiej, gmina Skórzec, parafia katolicka Ciechanowiec, 52 wiorsty od Bielska, 187 dziesięcin. Ludność polska.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV, cz. II, )