XXII Sesja Rady Miejskiej
18.11.2008.

Obrady XXII sesji Rady Miejskiej otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej, która zaproponowała zmiany w porządku obrad: wykreślenie punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji oraz dodanie projektu uchwały zgłoszonej przez Muzeum Rolnictwa dotyczącej Planu Odnowy Miejscowości Winna-Chroły. Radni zaakceptowali zmiany w porządku obrad.
   
Po odczytaniu pism i wniosków, które wpłynęły do Rady Miejskiej, Burmistrz Ciechanowca złożył Radzie sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami, w którym zebrani zostali poinformowani o:

- ukończeniu remontu na ul. Mickiewicza - całkowity koszt inwestycji wyniósł około 3 mln. złotych, przy czym udział gminy wyniósł 35 tysięcy złotych;
- spotkaniu Marszałka Województwa Podlaskiego z burmistrzami i wójtami południowego Podlasia, którego tematem było zarezerwowanie pasma radiowego pod powszechny Internet;
- wypełnieniu przez Gminę Ciechanowiec zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie polegające na umieszczeniu tablicy na synagodze i przywróceniu charakteru sakralnego cmentarzowi żydowskiemu;
- przesłanym przez organizatorów wyścigu kolarskiego Tour de Pologne projekcie umowy na współorganizowanie Premii Lotnej w Ciechanowcu;
- rozstrzygnięciu, po 2 latach oczekiwań, konkursów drogowych (dwa wnioski Gminy, w tym na drogę w Skórcu i na ul. 11 listopada, zostały zakwalifikowane do finansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego).
   
Pozostałe zadania zrealizowane między sesjami to: praca nad projektem budżetu; otwarcie kompleksu boisk „Moje boisko - Orlik 2012”; spotkanie w sprawie Leadera. Na zakończenie burmistrz przedstawił prezentację multimedialną o budowie kompleksu boisk „Moje boisko - Orlik 2012”.
   
Rada podjęła uchwały w sprawie: ustanowienia zasad używania i stosowania gminnych symboli samorządowych oraz protokołu flagowego Gminy Ciechanowiec; przystąpienia Gminy Ciechanowiec do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej; uchwalenia „Programu Współpracy w 2009 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”; ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych; zmian w budżecie gminy na 2008 r.; określenia stawek podatku od nieruchomości; obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Ciechanowiec; uchylenia uchwały Nr 10/III/06 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie określenia opłaty miejscowej; zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie „weksla in blanco”; uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Winna-Chroły”.
   
Realizując kolejne punkty programu obrad przewodnicząca przedstawiła pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem dotyczące oświadczeń majątkowych; pismo od pracowników szpitala z prośbą o spotkanie oraz pozostałe pisma od mieszkańców gminy.
   
Na zakończenie, rozważając sprawy różne, radni zwrócili się do Burmistrza o uzupełnienie w przyszłości o miejsca dla widowni przy kompleksie boisk „Orlik 2012” oraz w budowanej hali sportowej, a także wyrazili swoje opinie związane z uczczeniem pamięci Żydów pomordowanych w Ciechanowcu.XXII Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej