Sołectwo Wojtkowice Stare


Obszarem działania sołectwa jest wieś Wojtkowice Stare, leżąca przy ujściu Mścichówki do Pełchówki - lewobrzeżnego dopływu Nurca. Sołectwo znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu i Nurca”.

Sołtys – Stanisław Szczepan Kietliński

Rada Sołecka – Jan Wojtkowski
                              Marek Wojtkowski

Radny – Stanisław Szczepan Kietliński

Dzielnicowy
– aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 118

Przyroda

Uroczysko Wojtkowice Stare I - lasy glebochronne (oddział 212, 213, 214, 215, 216)

Warto wiedzieć

Ochotnicza Straż Pożarna – Wojtkowice Stare 12A

Prezes – Roman Koc
Wiceprezes/Naczelnik – Andrzej Olszewski
Sekretarz – Stanisław Kamiński
Skarbnik – Józef Niemyjski
Gospodarz – Stanisław Szczepan Kietliński

Układanie boazerii – W. Białowarczuk

Historia

Wojtkowice (albo Wojtkowce) Stare, okolica, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim, gmina Skurzec, o 55 wiorst od Bielska, 114 dziesięcin (4 łąk i pastwisk, 31 lasu, 2 nieużytków).
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XIII z roku 1893, s. 766)