"Kraina Bobra" połączyła dziesięć gmin
12.05.2008.

W Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem w ramach Lokalnej Grupy Działania spotkali się przedstawiciele z gmin Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne, Szepietowo, Nowe Piekuty, Czyżew-Osada, Klukowo, Rudka, Brańsk i miasta Brańsk.
   
Głównym przedmiotem spotkania było wybranie członków organów założycielskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, omówienie kwestii związanych z jego funkcjonowaniem oraz prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2007-2013.
   
W trakcie spotkania wybrano Komitet Założycielski Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” i udzielono mu pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia. Podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia oraz nadano mu nazwę „Kraina Bobra”, którą wybrali mieszkańcy gminy Ciechanowiec podczas marcowego spotkania Leadera.
   
Reprezentanci 9 gmin i miasta Brańsk wybrali członków organów założycielskich: Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Kraina Bobra” został Roch Andrzej Charyton - sekretarz Miasta Brańsk, natomiast stanowiska wiceprezesów objęli Mirosław Reczko - burmistrz Ciechanowca oraz Ryszard Grodzki – sekretarz Gminy Szepietowo.
   
W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Zgromadzenie Założycieli wybrało między innymi Zofię Krystynę Januszkiewicz-Diakowską – prezesa Stowarzyszenia „Zameczek”, a jednym z członków Rady Stowarzyszenia została wybrana radna Ciechanowca Monika Agata Więzowska.
   
Kolejne działanie w ramach Leadera to zarejestrowanie Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, praca nad wnioskiem, a następnie wzięcie udziału w konkursie na wybór Lokalnej Grupy Działania, które ma realizować Lokalną Strategię Rozwoju – konkurs zostanie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w III kwartale tego roku. Następnie wniosek podlega weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej. Konkurs kończy się wybraniem Lokalnej Grupy Działania, z którą Zarząd województwa podpisze umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
Program LEADER

Leader to program Unii Europejskiej, który powstał na początku lat 90-tych XX wieku, aby przeciwdziałać narastającym problemom wsi europejskich, między innymi rosnącej przepaść między wsią a miastem.
   
Leader podszedł do tematyki „wsi” nie tylko jako do miejsca związanego z rolnictwem, ale jak do miejsca mającego wiele walorów przyrodniczych i kulturowych, a zaangażowanie lokalnych społeczności do działań na rzecz wsi było „strzałem w dziesiątkę”. Obecnie Inicjatywa Leader jest szeroko stosowana w wielu regionach europejskich i przynosi widoczne rezultaty trwałego, zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. W 15 krajach „starej” Unii Europejskiej działają 892 Lokalne Grupy Działania. W Polsce od 2004 roku w ramach realizowanego Pilotażowego Programu LEADER + działają 174 Lokalne Grupy Działania.
   
W ramach Leadera lokalna społeczność wiejska opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju oraz realizuje wynikające z niej innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne oraz działania, zasoby i możliwości rozwojowe przedstawicieli różnych sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
   
Obecnie europejska Inicjatywa Leader wchodzi w czwarty okres programowania w ramach głównego programowania rozwoju obszarów wiejskich (czwarta oś priorytetowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

        
„Kraina Bobra” połączyła dziesięć gmin

„Kraina Bobra” połączyła dziesięć gmin