Sołectwo Winna-Poświętna


Obszarem działania sołectwa są wsie: Winna-Poświętna, Winna-Wilki, Winna Stara leżące nad lewobrzeżnym dopływem Nurca – Kukawką.

Wieś Winna-Poświętna obejmuje powierzchnię 154,11 ha. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciechanowiec miejscowość Winna-Poświętna została zaliczona do Jednostki Rolniczej, obejmującej środkową i południowo-wschodnią część obszaru gminy i zawartej pomiędzy drogami relacji Ciechanowiec – Wojtkowice-Glinna i Ciechanowiec - Białystok oraz granicami administracyjnymi gminy.

W jednostce tej dominuje gospodarka rolna i leśna. Obszar charakteryzuje się wyższą jakością przestrzeni produkcyjnej (przewaga gleb III i IV klasy bonitacyjnej. W południowo - wschodniej części jednostki występuje znaczny udział terenów leśnych. Na całym obszarze prowadzona jest produkcja roślinna oraz hodowla bydła.

Dostępność komunikacyjną wsi zapewnia droga powiatowa Antonin – Trzaski – Radziszewo-Króle – Pobikry.

Sołtys – Alina Koc-Skłodowska

Rada Sołecka – Jan Hetman
                              Kamil Właszczuk

Radny
– Zygmunt Józef Kosk

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 84
          Winna-Poświętna – 53
          Winna Stara – 15
          Winna-Wilki – 16

Zabytki

         1. Winna-Poświętna
         2. Zespół kościoła parafialnego pw. św. Doroty :
                a. kościół, drewniany, 1690 - 1717 - nr rej. 34 
                b. dzwonnica, drewniana, XVIII - nr rej. 477
                c. ogrodzenie z bramą, murowane, 4 ćw. XIX
                d. cmentarz przykościelny - nr rej. 326
         3. Cmentarz rzymskokatolicki I - nr rej. 321
         4. Cmentarz rzymskokatolicki II - nr rej. 327
         5. Młyn motorowy, murowany, lata 20-30 XX
  
 Zachowane są zasadnicze elementy rozplanowania historycznego układu wsi.

Warto wiedzieć

Ochotnicza Straż Pożarna Winna-Poświętna
Winna-Poświętna 22A

Prezes –  Zygmunt Józef Kosk
Wiceprezes/Naczelnik – Tomasz Zakrzewski
Sekretarz – Łukasz Radziszewski
Skarbnik – Marcin Stpiczyński
Gospodarz – Arkadiusz Kosk


Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu

Czynne: środa w godz. 12.00-17.00


Stowarzyszenie "Winnica"


Wiejski Ośrodek Animacji Kultury

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy

Sklep spożywczo - przemysłowy - R. Radziszewska

Historia

Winna, wieś nad rzeką Kukawką, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim, gm. Skurze, o 42 wiorsty od Bielska, 6 domów, 37 mieszkańców, 167 dziesięcin ziemi włościańskiej (10 łąk i pastwisk, 5 lasu, 24 nieużytków), 32⅛ dziesięciny kościelnej; młyn wodny. Posiada kościół katololicki pod wezwaniem św. Doroty, z drzewa wzniesiony w 1696 roku przez księdza proboszcza Mamińskiego. Parafia katolicka, dekanatu bielskiego, 3035 wiernych.

Winna Stara, dobra, tamże, własność Wyganowskich, 181 dziesięcin (25 łąk i pastwisk., 54 lasu, 2 nieużytków).

Winna Wilki
, wieś, tamże, o 43 wiorst od Bielska (J. Krz.)
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XIII z roku 1893, s. 551)