Wzory pism i dokumentów

Oferta realizacji zadania publicznego/oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1/2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego/oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1a/2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting)

Umowa o realizację zadania publicznego/umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1/6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Wzór Statutu Koła Gospodyń Wiejskich