VIII sesja Rady Miejskiej
21.06.2007.

W czwartek, 21 czerwca, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej. Na wstępie do porządku obrad wprowadzono dwa nowe punkty: o przyjęciu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej i przyjęciu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Z wnioskiem o odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej, Mirosława Kierskiego wystąpiło 5 radnych. Po podjęciu uchwały o odwołaniu przewodniczącego odbyło się głosowanie, w którym za odwołaniem opowiedziało się 8 radnych, a przeciwko 7 radnych. Kolejnym punktem obrad sesji było podjęcie uchwały o powołaniu nowego przewodniczącego Rady Miejskiej. Do głosowania zgłoszono kandydaturę radnej - Krystyny Olędzkiej, która głosami większości została nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Ciechanowcu.
   
Na sesji obecny był komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem młodszy brygadier mgr inż. Andrzej Koc, który szczegółowo omówił sytuację dotyczącą pożarów, miejscowych zagrożeń oraz gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w Gminie Ciechanowiec i całym Powiecie Wysokomazowieckim.

Rada Miejska podjęła uchwały w sprawach: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 - 2010 dla Gminy Ciechanowiec”, „Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną”, „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2017” oraz zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Dyskutowano nad określeniem zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, określeniem szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec.

Podczas obrad rozpatrywano sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla miasta i Gminy Ciechanowiec za lata 2004 – 2006 oraz kwestię zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis.

„Sprawy różne” zamknęły obrady VIII sesji Rady Miejskiej.


 
VIII sesja Rady Miejskiej

VIII sesja Rady Miejskiej

VIII sesja Rady Miejskiej