buy medication online
 
V sesja Rady Miejskiej Drukuj
31.01.2007.

V sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się przyjęciem porządku obrad i odczytaniem protokołu z poprzedniej sesji, po czym przewodniczący Rady przedstawił odpowiedzi na interpelacje w sprawach: edycji artykułu “Gry polityczne” w Miejskim Portalu Internetowym, powołania dwóch komisji gminnych – Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisji Mieszkaniowej, przygotowania Urzędu Miejskiego do zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji o spełnieniu wymagań na stanowisko kandydatki na Sekretarza Gminy, o realizacji zaleceń pokontrolnych z listopada 2006.
   
Burmistrz Ciechanowca przedstawił sprawozdanie z pracy Urzędu pomiędzy sesjami. W tym czasie powołano składający się z 15 osób Zespół do opracowania projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ciechanowiec na lata 2007 – 2013. Wystosowano dwa pisma do Starostwa Powiatowego w sprawie spłaty ubiegłorocznego długu, oraz pismo do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Odbyło się spotkanie z architektem rysującym plan zagospodarowania, na którym dyskutowano nad wyborem trasy jaką ma przebiegać obwodnica Ciechanowca. W Perlejewie odbyło się, z inicjatywy Podlaskiego Stowarzyszenia Gospodarczego, spotkanie w sprawie budowy sieci internetowej na wsi. W Radziszewie trwa już remont pomieszczeń, w których będą się odbywały zajęcia Klubu Przedszkolaka, w najbliższym czasie rozpocznie się remont w Łempicach. W Przedszkolu w Ciechanowcu odnawiane jest pomieszczenie dla nowej grupy przedszkolnej. Zbierane są informacje o gospodarce wodno-kanalizacyjnej, by móc opracować nowy cennik usług. Sporządzane są sprawozdania o oświacie, zasobach mieszkaniowych gminy, dokumentacja dróg gminnych. Prowadzone są rozmowy w sprawie przyszłości wysypisk śmieci, podpisano aneks do umowy z dzierżawcą MOSiR. Odwołano dyrektora COKiS Artura Leszczyńskiego, od 1 lutego stanowisko to ma być powierzone Mirosławie Chojnowskiej.

Rada Miejska po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień, dyskusji i wprowadzeniu zmian podjęła Uchwały: w sprawie przystąpienia do projektu edukacyjnego „Kluby Przedszkolaka na wsi”, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I instancji i w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej II instancji.

Rada Miejska zdecydowała wiekszością głosów o pozostaniu Wiesławy Karolewskiej na stanowisku Sekretarza Gminy.

W przerwie obrad sesji Rady odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, w czasie którego wypracowano stanowisko wobec wniosków zmian w budżecie. Ze względu na wynikłą w ostatnim czasie pilną sprawę zabezpieczenia środków na zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu, dokonano odpowiednich zmian w budżecie. Jednocześnie zobowiązano Burmistrza do zabezpieczenia środków na realizację wcześniejszego wniosku Komisji. Z tymi zmianami uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2007 została podjęta.

Zostały także zatwierdzone plany pracy Komisji i Rady Miejskiej na rok 2007. Burmistrzowi zlecono sporządzenie koniecznych zmian w Statucie dotyczących dostępu do dokumentów.
 
V sesja Rady Miejskiej

V sesja Rady Miejskiej
 
V sesja Rady Miejskiej

V sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl