buy medication online
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu Drukuj


Ośrodek Pomocy Społecznej w CiechanowcuOśrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu działa jako instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Aktem prawnym regulującym działalność pomocy społecznej jest Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593). Do postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego ze zmianami wynikającymi z ustawy.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin w integracji ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.


Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom z powodu:  
  
      –  ubóstwa
      –  sieroctwa
      –  bezdomności
      –  bezrobocia
      –  niepełnosprawności 
      –  długotrwałej lub ciężkiej choroby
      –  przemocy w rodzinie
      –  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
      –  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
           i prowadzenia gospodarstwa domowego
      –  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży 
          opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
      –  trudności w integracji osób, które otrzymały status
           uchodźcy
      –  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
           z zakładu karnego
      –  alkoholizmu lub narkomanii
      –  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
      –  klęski żywiołowej lub ekologicznej

Aby otrzymać pomoc:

Należy zgłosić się do siedziby ośrodka. Pomoc może być przyznana również z urzędu lub na wniosek innej osoby. Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenie) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz dołączyć inne wymagane dokumenty, tj.:

      –  osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych
          dochodach
      –  osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy - zaświadczenie
           potwierdzające powyższy fakt
      –  osoba niepełnosprawna - orzeczenie o niepełnosprawności 
          i odcinek renty
      –  emeryt - odcinek emerytury
      –  rolnicy - zaświadczenie potwierdzające wysokość posiadanego 
          gospodarstwa, potwierdzenie o opłaconej składce KRUS.

Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starająca się o pomoc w jej mieszkaniu, gdzie przeprowadza wywiad środowiskowy. Rozpoznaje sytuację socjalno – bytową i na tej podstawie planuje pomoc. Na każdą formę pomocy wydawana jest decyzja administracyjna.

Rodzaje świadczonej pomocy:

Świadczenia pieniężne:
      –  zasiłek stały
      –  zasiłek okresowy
      –  zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
      –  zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
      –  pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
Świadczenia w formie opłacania składek:
      –  składka na ubezpieczenie społeczne
      –  składka na ubezpieczenie zdrowotne
Świadczenia niepieniężne:
      –  pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
      –  sprawianie pogrzebu
      –  schronienie
      –  posiłek
      –  niezbędne ubranie
Pomoc w formie usług opiekuńczych:
      –  zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych
      –  opieka higieniczna, pielęgnacyjna i rehabilitacja
      –  zapewnienie kontaktów z otoczeniem
      –  uczestnictwo w Ośrodkach Wsparcia i Środowiskowym Domu
           Samopomocy
      –  pobyt w Domach Pomocy Społecznej
Opieka nad dziećmi:
      –  uczestnictwo dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych
           środowiskowych i socjoterapeutycznych
      –  zapewnienie całodobowej opieki w placówkach
          opiekuńczo-wychowawczych
Świadczenia rodzinne:
      –  zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
      –  zasiłek pielęgnacyjny
      –  świadczenie pielęgnacyjne
      –  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”)
      –  zaliczka alimentacyjna
Fundusz Alimentacyjny: 
      –  Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują na dziecko, 
           na które zasądzone są alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna,
      –  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dostaną rodziny,
           w których dochód na osobę nie przekracza 725 zł netto jednak rodziny
           nie dostaną więcej, niż przyznał sąd.
Dodatki mieszkaniowe
Praca socjalnaZespół Interdyscyplinarny

Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.  
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
tel/fax. 86 277 12 57, tel. 86 277 11 45 wew. 23

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.00 - 16.00

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl