buy medication online
 
Zarządzenie w sprawie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Drukuj
07.11.2019.
ZARZĄDZENIE NR  88 /19
BURMISTRZA CIECHANOWCA
z dnia 7 listopada 2019 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu


Na podstawie art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl
w zakładce NGO.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania..
 
 
Do pobrania 
Do pobrania:
 

 
                                                         
Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl